Verkoop grond aan Wed.» Daemen-v. d. Made en J» Kamp en aankoop strook grond van JKamps De voorzitter deelt mede dat de Wed. Daemen—v.d. Made nu definitief heeft laten weten hoeveel grond zij wil aankopen aan de Parellelweg naast het perceel van J. Kamp om haar bungalow te bouwen, te weten 650 m2 h f 9,20 per m2, zoals door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Met burgemeester en wethouders kan overlegd worden wélk bouwperceel ze koopt. Aan J. Kamp zal een perceeltje gemeentegrond verkocht worden uit perceel H. 1744» even groot als de strook welke de gemeente koopt uit perceel Sectie H nr. 1539 van J. Kamp, benodigd voor de aanleg van de parellelweg, ter grootte van 260 m2. Eventueel zal nog een aansluitende strook van 2 meter brééd verkocht worden uit perceel Sectie H. 1744» een en ander ter uitvoering aan burgemeester en wethouders. Koop en verkoop geschiedt tegen f 9,20 per m2. (Zie raadsvergadering dd. 17 Oct. j.l.) Aankoop grond van Gebrs. G. en H. Neij3 en J. Marijnissens De raad verklaart zich op voorstel van burgemeester en wethouders accoord met de aankoop van de in de Lagestraat gelegen gronden, toebehorende aan de Gebrs. G. en Neijs en J. Marijnissen, zulks met de bedoeling deze gronden, zonder dat daar uit kosten voor de gemeente voortvloeien, door te verkopen aan de Gebroeders Hane— graaf, in verband met door dezen voorgenomen bouwplannen, alles onder voorwaarde echter, dat hierdoor het door de gemeente voorgenomen onteigeningsplan niet zal worden opgehouden. Sluiting; Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze geanimeerde, vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De voorzitter, De wethouder, Na afloop van bovenstaande vergadering ving de traditionele jaarlijkse contactavond tussen gemeenteraad, gemeentebestuur en alle personeel in dienst der gemeente plaats. Deze avond had evenals zijn voorgangers een uitstekend verloop en kenmerkte zich zo wel door ongedwongenheid als gezelligheid.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 4