Wat de waterleiding betreft deelt de voorzitter mede dat aan het raadsbesluit van de vorige raadsvergadering, waarbij de raad een zeer ruim standpunt innam om de laatste 27 percelen te kunnen aansluiten, in uitvoering is gekomen. Hierbij is met de verschillende betrokkenen overeengekomen dat zijzelf het graafwerk zouden doen. Alle 27 belanghebbenden zegden zulks enige tijd geleden ook toe, maar toen er daad werkelijk gegraven moest worden bleek dat 4 deelnemers zich hadden teruggetrokken en zich niet aan de afspraak wensten te houden, wangezien deze houding ertoe leidde datdoor de overige 23 betrokkenen veel meer graafwerk moest worden verricht, was de gemeente verplicht terwille' van de goedwillenden, enige gemeente-arbeiders in te zetten. Dit is enerzijds te betreuren omdat van gemeentewege een zeer hoge bijdrage werd gegeven aan de waterleiding-maatschappij, zo hoog zelfs dat de gemeente geen graafwerk zou verrichten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het meerderwerk, ont staan door het niet meedoen van bedoelde 4 betrokkenen, door hen betaald zal moeten 7/orden, willen zij ooit voor aansluiting in aanmerking komen. Wanneer de waterleiding maatschappij deze mensen toch zou willen aansluiten zou dat alleen kunnen gesohieden onder verrekening van de gemaakte kosten met de gemeente, omdat de gemeente niet genegon is hetzelfde hoge garantiebedrag te betalen voor de 4 achterblijvers, die 'bovendien de oorzaak zijn dat de gemeente ook nog arbeidskrachten moest inzetten, i'et is te bagrijpen dat de waterleidingmaatschappij deze nakomers alleen dan zal aansluiten onder garantietoezegging van de gemeente, terwijl de gemeente de kosten, gemaakt door de schuld van anderen, zal moeten terugontvangen. De raad verklaart zich hie rmede volledig akkoord en is niet genegen om bepaalde mensen te laten ^fcprofiteren van het werk van anderen. Wat de voorgenomen verharding van de wegen Hazeldonk, Nieuw-Ginnekensebaan en Kaarschot naar Overa betreft, kan de voorzitter mededelen dat de besprekingen om de diverse subsidies van het rijk te verkrijgen reeds hebben plaats gehad en dat de ten laste van de gemeente hiervan komende kosten zullen worden gevonden in een verhoging van de straatbelasting, hetgeen billijk is .omdat iedereen van deze verbeteringen zal kunnen profiteren. Wanneer de medewerking van hogerhand gunstig uitvalt zal in de loop van i960 diverse grote kapitaalswerken, waarop wij al jaren hebben zitten vachten, worden uitgevoerd. Sluiting! Niets meet aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering mat het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni i960. De Voorzitter, De "Wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 20