Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Donder dag 29 Januari 1959, des avonds om 18,30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezigs Mr. J. J.G.H. Raaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en J.F.S. Rombouts, wethouders? alsmede alle overige raadsleden. Openingo De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed.en heet de leden har telijk welkom. Vaststelling Gemeentebegroting 1959° Overeenkomstig het advies der financiële commissie wordt de gemeente-begroting voor het dienstjaar 1959 door de raad vastgesteld. Vaststelling van div. -bedragen voor het onderwijs? Vervolgens besloot de raad het bedrag bedoeld in het 5*3 lid. van artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, voor het jaar 1959 te bepalen op f 35»per leerling voor bijzonder lager onderwijs en f 50,per leerling voor het bijzonder voortgezet lager onderwijs. Tevens werd besloten de gevraagde voorschotten aan de schoolbesturen te verlenen. Wat de kleuterschool betreft, werden voor 1959 ie navolgende bedragen vastgestelde ^^odrag voorschot, bedoeld in artikel 754e lid, der Kleuteronderwijswet? per klaslo kaal f 780,per speelwerklokaal f 1170,—per kleuter f 10,50. aiedrag voorschot op vergoeding als bedoeld in artikel 126 der KleuteronderwijswetJ 3 leslokalen h f 250,— f 750,-1 1 speelwerklokaal f 375,-5 totaal f 1125, Krotopruimingstoeslag -woning P. Geerts. wonende Ettenseweg 1 te Rijsbergen^ Op het vazoek van de heer P. Geerts, wonende Ettenseweg 1 te Rijsbergen, terzake het toekennen van krotopruimingstoeslag voor de door hem af te breken krotwoning en nieuw te bouwen woning wordt door de raad gunstig beslist. Verkoop stukje gemeentegrond gelegen aan de hoek Pastoor Verbunstraat-Kerkakkerstraat aan de heer H.A. Huijbrechts, wonende Sint Bavostraat 38, alhier2 Naar aanleiding van het verzoek van de heer H.A. Huijbrechts, wonende Sint Bavostraat 38, alhier, om van de gemeente een strookje grond op de hoek van de Pastoor Verbunt- straat-Kerkakkerstraat gelegen, aan te kopen, deelt de voorzitter mede te hebben ver nomen, dat het de adressant voornamelijk te doen is om een verzekerde uitweg te ver krijgen naar de Pastoor Verbuntstraat, in verband met een door hem te bouwen garage, ^De raad heeft hiertegen geen bezwaar en verzoekt burgemeester en wethouders deze kwes- ^Fie verder te regelen. Subsidie-toekenning Bejaarderibonds Op een subsidieverzoek van de Bejaardenbond te Rijsbergen om per lid f 4,te mogen ontvangen als subsidie, besluit de raad om voorlopig de thans bestaande subsidie ad f 150,-- te verhogen tot f 300, afwijzing verzoek tot gemeente-garantie t.b.v. bouw woning G. Huijgens, wonende Tig- geltsebergstraat 10, alhier; Het verzoek van de heer G. Huijgens, wonende Tiggeltsebergstraat 10, alhier, terzake garantie-verklaring door de gemeente van een door hem met hypotheek te bouwen woning, wordt door de raad afgewezen. Sitypering woningbouw-contingent 1959s Naar aanleiding van het aan de gemeente Rijsbergen toegewezen bouwcontingent voor 1959 van 4 woningwetwoningen, besluit de raad om deze woningen zo spoedig mogelijk te bouwen en daarbij in overleg te treden met degenen die destijds hebben ingeschreven voor de momenteel in aanbouw zijnde 10 woningwetwoningen in de Burg. Rubertstraat, zulks om de zekerheid te verkrijgen, dat er gebouwd zal kunnen worden tegen een door het Ministerie goedgekeurde prijs. Burgemeester en wethouders stellen voor om deze woningen te bouwen op de grond welke in principe is gekocht van de heer Jac. Sips. De raad verklaart zich hiermede acooord.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1959 | | pagina 1