Huldiging koperen raadsleden J. Vernoeren en C. Romboutss Vervolgens sprak de voorzitter woorden van hulde tot de raadsleden J.H. Vermeeren en C.P. Rombouts, zulks in verband met hun 12-g- jarig raadslidmaatschap. Hij wijst voorts op de betekenis van het raadslidmaatschap en vooral op het feit dat men als raadslid wat kritiek moet kunnen verdragen, niet zozeer omdat die kritiek altijd rechtvaardig is, maar vooral qm het feit dat men het niet iedereen naar de zin kan maken. Sedert de schepping der mensheid is zulks nog nooit aan iemand gelukt. Hij hoopt dat de jubilerende raadsleden nog vele jaren de bevolking zal mogen vertegen woordigen om in prettige verstandhouding samen te werken tot het algemeen belang. Hierna bood de voorzitter als blijk van erkentelijkheid aan de jubilarissen een bescheiden stoffelijk blijk van hulde aan. Namens C. Rombouts en hemzelf dankte het lid J. Vermeeren de voorzitter voor de vriendelijke woorden van hulde tot hen gericht en zegt onder dankbetuiging voor de gebrachte hulde en het aangeboden geschenk, gaarne de volledige medewerking der beide jubilerende raadsleden toe. Sluiting; Hierna sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed, waarna de raad met het secretarie—personeel, onder het gebruik van een rokertje en een apera— tief nog geruime tijd op gezellige wijze bijeenbleef. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 Juni i960. De voorzitter, De wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 18