Burgemeester en wethouders worden eenstemmig door de raad verzocht en gemachtigd om op basis van het voorstel der waterleiding maatschappij de onderhandelingen te voeren, waarbij de raad gaarne het benodigde crediet beschikbaar stelt. Of aansluiting via naburige gemeenten mogelijk is, is een kwestie van beleid van de waterleidingmaat schappij zelf. Vanzelfsprekend zal getracht worden om zo nodig ook andere dan in het voorstel genoemde percelen te doen aansluiten. Rapport Inspectie Brandweerwezen betreffende de brandweer-manschappenwagen8 Ten aanzien van een rapport van de Districtsinspecteur voor het Brandweerweden in de Inspectie Noord—Brabant en Zeeland te Breda, omtrent de toestand van de brandweer— manschappenwagen, besluit de raad met algemene stemmen om voorlopig over te gaan tot vernieuwing of reparatie van onderdelen van bedoelde wagen, opdat tenminste voorlopig de hoge kosten van aanschaf van een nieuwe brandweer—mansChappenwagen zal kunnen worden voorkomen. Er zijn dringender en noodzakelijker kapitaalsuitgaven, waarvan de uitvoe- ring in het gedrang zou komen, wanneer momenteel voor de brandweer hoge uitgaven zouden worden gedaan. Om die reden geeft de raad momenteel voorkeur aan reparatie, boven een algemene hernieuwing. Vaststelling rekening-courantovereenkomst met de Bank voor Nederlandse Gemeenten; De rekening—courantovereenkomst met de Bank voor Nederlandse Gemeenten wordt voor het •oraonde jaar op f 100.000,vastgesteld, hetgeen voldoende is, met het oog op de li— uide middelen bij genoemde bank. Vaststelling vergoedingen voor het G.L.O,V.G.L.O. en de Kleuterschools ;e vergoedingen voor het G.L.O.5 V.G.L.O. en de Kleuterschool, worden door de raad, over het voorbije jaar, overeenkomstig de voorliggende cijfers en onder verrekening der reeds verleende voorschotten, vastgesteld. Beveiliging van electrische leiding op het sportpark; Het raadslid A. Bogers verzoekt het gemeentebestuur de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen aangaande de electrische leiding op het sportpark aangezien deze leiding z.i. momenteel onvoldoende beschermd is en derhalve gevaar voor de jeugd op zou kunnen leveren. De voorzitter zegt toe de nodige maatregelen ter beveiliging dezer leiding te zullen doen nemen. Licht-aansluiting van de woonwagen welke in de Zandstraat is geplaatst; Het lid P. Kennis vraagt inlichtingen betreffende de lichtaansluiting van de woonwagen ^Éplke in de Zandstraat is geplaatst. De voorzitter deelt mede dat de betrokken woonwa- éfen-bewoner voorlopig van burgemeester en wethouders vergunning heeft gekregen voor de staanplaats in de Zandstraat totdat het centrale woonwagenkamp in Breda gereed zal "ijn. In afwachting daarvan kan hij voorwaardelijk worden aangesloten, maar wanneer de gemeente via samenwerking met andere gemeenten beschikt over een vast woonwagenkamp zal de betrokken staanplaats niet meer door woonwagens mogen worden ingenomen en zal normale toepassing van de bouwverordening plaats vinden. Licht-aansluiting woning gezin Jacobs aan de Ettensebaans Het lid G. Jacobs vraagt aan de voorzitter de mogelijkheid te onderzoeken voor licht- ransluiting van de woning van het gezin Jacobs aan de Ettensebaan. De voorzitter zogt oe een en ander onder de loupe te zullen nemen. Onregelmatig branden der straatverlichting; De hoer Jacobs heeft klachten dat op diverse punten in de gemeente de straatverlichting -eer onregelmatig brandt. De voorzitter deelt mede dat zulks hem bekend is en dat hij terzake roods met de onderhoudsdienst straatverlichting der P.N.E.M. hieromtrent con tact heeft opgenomen, zodat dit euvel wel spoedig verholpen zal zijn. Verbetering van da Huis: kkerstraats Het lid G. Jacobs verzoekt het college van burgemeester en wethouders waar mogelijk de Huisakkerstraat te verbeteren. De voorzitter zegt toe een en ander met burgemeester en wethouders te zullen bezien.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 17