Uitstel bescheiden huldiging van enige raadsleden in verband met ziekte van Mr. J.J.G.H. Baaijmakerss In verband met de plotselinge ziekte van burgemeester Mr. J.J.G.H. Eaaijmakers wordt de bescheiden huldiging van enige kopsren raadsleden uitgesteld tot de volgende vergadering. Verzoek inlichtingen betreffende aansluiting op het electrisch licht van de nabij de Oude Trambaan geplaatste woonwagen: Vervolgens informeert de heer J. Hoppenbrouwers naar de toegezegde lichtaanslui— ting van de woonwagen welke is geplaatst nabij de Oude Trambaan. De voorzitter trekt sterk in twijfel of hier van enige toezegging wel sprake is omdat het een moeilijk gresngeval is tussen een woonwagen waarvoor wel een vergunning is of een soort noodwoning waarvoor geen vergunning aanwezig is. Het geval is in het college van burgemeester en wethouders besproken en is moeilijker dan men aan de buitenkant kan zien. Verzoek betreffende ligging van de brandkranen: Naar aanleiding van vragen over plaatsen waar de brandkranen zich bevinden deelt de voorzitter mede dat hij zal laten nagaan waar deze precies liggen. Het laten zakken van trottoirbanden tegenover do Lagultensebaant Op een vraag van het lid A. Martens om de tegenover de Laguitensebaan gelegen trottoirbanden te laten zakken, deelt de voorzitter mede» dat zulks zo spoedig mogelijk zal geschieden. Ophoging terrein tussen bungalows on Wit-Gele Kruis-gebouw; In verband met ophoging van het terrein hetwelk is gelegen tussen de bungalows en het Wit-Gele Kruis-gebouw deelt de voorzitter op een vraag van het lid P. Hendrickx mede dat hiermede met opzet enige tijd is gewacht omdat burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat wij met de nieuwe vrachtwagen in eigen beheer veel voordeliger zullen kunnen werken. Bovendien is nu direct het werk aan de buitenwegen veel be langrijker dan de werkzaamheden op dit terrein. Sluiting; Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De voorzitter, De wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 15