Notulen van de vergadering van de Baad der Gemeente BIJSBEBOEN gehouden op Vrijdag 11 September 1959» des namiddags om 19,30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Bijsbergen. Aanwezig: A. ïïendrickx, wethouder, voorzitter? J.F.S. Bombouts, wethouder? alsmede alle overige raadsleden. Opening: Wethouder A. Hendrickx, welke wegens ziekte van Mr. J.J.G.H. Baaijmakers de vergade ring presideert, opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden hartelijk welkom. Vaststelling notulen: De notulen der vorige vergadering worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken: Verzoek plaatselijk afdeling "Hoores" nm het sluitingsuur voor oafé's blijvend vast te stellen op 12,uur n.m. Bij de ingekomen stukken is een verzoek namens de café—houders van Bijsbergen waarin de gemeenteraad wordt verzocht om het sluitingsuur voor de café's dat door de raad bij wijze van proef was vastgesteld tot 1 October 1959 cp <i©s namiddags 24»uur, blijvend vast te stellen voor het gehele jaar. Na ampele bespreking hiervan door de raad waarbij niet iedereen overtuigd is dat alle café—houders hieraan behoefte hebben, besluit de raad met algemene stemmen om gedurende de wintermaanden van 1 October tot en met 31 Maart het oude sluitingsuur, dus tot 23,uur te handhaven en vcor de ove rige maanden van 1 April tot- en met 30 September het sluitingsuur op 24,uur vast te stellen. Schrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage inhoudende richt lijnen terzake wijziging salarisverordening voor het gemeentepersoneel: Naar aanleiding van een van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gedeputeerde Sta ten ontvangen schrijven worden enige wijzigingen in de ^Larisverordening voor het gemeentepersoneel vastgesteld. Vaststelling van het Uitbreidingsplan der Gemeente Bijsbergen in Hoofdzaak en Onder delen, zoals dit na ter visie ligging en behandeling der bezwaarschriften door de pla noloog der gemeente Ir» J.J. Margry, thans wordt voorgedragen: Het uitbreidingsplan in hoofdzaak en onderdelen wordt dcor de raad vastgesteld nadat is gebleken dat volledig is rekening gehouden met de wijzigingen welke naar aanleiding )van de destijds ingekomen bezwaarschriften, zoals die in een vorige vergadering met de planoloog de heer Ir, J.J. Margry zijn besproken. Onbewoonbaarverklaring der woning gelegen Breedschotsestraat 10 te Bijsbergen, overeen komstig het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheids Vervolgens wordt overeenkomstig het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid, de woning gelegen Breedschotsestraat 10 alhier, eigenaar J.P. Govers, wonende Wernhoutse— weg 2 te Zundert, onbewoonbaar verklaard, zulks omdat er redelijke vrees bestaat dat deze meer dan slechte woning aan derden verhuurd zal worden. Vaststelling ener "Straataanlegbelasting" vucr het Uitbreidingsplan kom der gemeente Bijsbergen: Na uitvoerige uiteenzetting door de voorzitter besluit de raad om «ver te gaan tot vaststelling van een straataanlegbelasting voor dat gedeelte van het nieuwe uitbrei dingsplan waar diverse woningen zullen worden gebouwd en alwaar straks straten zullen worden aangelegd. De bedoeling is om door het invoeren van deze belasting te voorkomen dat belendende eigenaren nadat door de gemeente hoge kusten zijn gemaakt voor het aan legden van nieuwe straten, deze eigenaren daarvan profijt zouden gaan trekken om hun langs die nieuwe straten gelegen percelen duur te gaan verkopen. Gedeputeerde Staten staan trouwens op het standpunt dat bij uitbreidingsplannen waarbij kapitaalswerken worden uitgevoerd de gemeentebesturen moeten voorkomen dat de hcge kosten die de ge meente maakt voor anderen een bron van inkomsten gaan opleveren. .7

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 14