J. van Meer, Burgemeester W. Gommersstraat 2. Het bedrijfspand zal vooralsnog kunnen blijven^bestaan, doch de daarbij gelegen gronden zullen bij de realisering van het uitbreidingsplan niet ontbeerd kunnen worden» P. Daemen, Kerkakkerstraat 13Van deze eigenaar valt slechts een heel klein stukje grond in het nieuwe uitbreidingsplan. Te zijner tijd zal hem hiervoor een redelijke prijs en eventueel schadeloosstelling worden gegeven. De heer Margry stelt voor de uitmonding van de weg nabij het kruis aan de Kouter nader te bezien zodat een beter uitzicht zal worden verkregen. Daarna stelt de voorzitter nog voor de in eigendom aan de gemeente toebehorende grond aan de Kerkakkerstraat, waar nu ter plaatse noodwoningen staan, eveneens in het uitbrei dingsplan op te nemen zodat het te zijner tijd mogelijk zal zijn op deze gronden woningen te bouwen. De heer J. Vermeeren verzoekt of hot mogelijk is dat Burgemeester en Wethouders ontheffing kunnen verlenen van de bepaling in het plan voor hoofdzaken verlangde oppervlakte van 0,5 Ha voor landbouwers die op een leeftijd gekomen zijn dat zij hun bedrijf gaan overdragen om dan op een kleiner peroeel een woning te bouwen. Hierop moest ontkennend worden geantwoord. Wel werd overwogen om in individuele gevallen nader te bezien de bedrijfsruimte niet te verlangen, zodat de oude eige naar gebruik kan maken van een bij het vroeger bedrijf behorende schuur. Naar aanleiding van bovenstaande bespreking verklaart de raad zich volledig aoooord, zodat Ir, Margry het plan dienovereenkomstig zal wijzigen en in een nader vast te stellen raadsvergadering ter definitieve vaststelling kan voordragen. Woning-verbeteringspremie t.b.v. M. Nouwss Het lid J. Hoppenbrouwers vraagt naar aanleiding der notulen hoe het zit met de Womngverbeteringspremie t.b.v. M. Nouws. De voorzitter deelt mede dat hij zich tot het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid te 's-Gravenhage zal wenden om te trachten alsnog voor betrokkene iets gedaan te krijgen. Inlichtingen krotopruimingstoeslag t.b.v. H.C. Smout: De heer A. Bogers vraagt of het mogelijk is dat H.C. Smout in aanmerking kan omen voor krotopruimingstoeslag in verband met een door hem te bouwen nieuwe woning. De voorzitter zegt toe hieromtrent nader te zullen iformeren, doch vol gens hem zal het Ministerie geen krotopruimingstoeslag geven voor af te breken woningen welke destijds als noodwoning werden gebouwd. Verkoop, grond aan Hijkswaterstaat te Breda; In verband met de aanleg van fietspaden achter de langs de Rijksweg gelegen bomen, verzoekt de Directie van de Bijkswaterstaat te Breda, van de gemeente een paar perceeltjes grond aan te kopen. De raad besluit deze perceeltjes, mits goedkeuring van Gedeputeerde Staten, te verkopen tegen de prijs van f 125,—, in totaal. Sluiting; Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruike lijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De voorzitter, De wethouder,

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 13