No-tulen van de vergadering van de Baad der Gemeente BIJSBERGEN gehouden op Vrijdag 17 Juli 1959» des namiddags om 15,uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezigs Mr. J.J.G.ÏÏ. Raaijmakers, voorzitterA. Hendrickx en J.F.S. Rombputs, wethouders? alsmede alle overige raadsleden. Opening; De voorzi+ter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de leden hartelijk welkom. Vaststelling notulen; De notulen der vorige vergaderingen worden onveranderd vastgesteld. Bespreking ingediende bezwaarschriften tegen herziening uitbreidingsplans Alvorens tot de bespreking der ingediende bezwaarschriften tegen herziening uitbrei dingsplan over te gaan, richtte Mr. J.J.G.H. Raaijmakers een speciaal woord van welkom tot de planoloog de heer Ir. J.J. Margry uit Breda met dien3 assistent, alsmede tot de heer C.J. Gillis, ambtenaar van het Bouwtoezicht West-Brabant te Breda. Deze vergadering aldus de voorzitter is in hoofdzaak belegd teneinde, onder kennisname en gebruikmaking van de door de heer Margry deskundige voorlichting tot behandeling der door een 13-tal inwoners dezer gemeente binnen de wettelijk daarvoor gestelde termijn tijdig ingediende •bezwaarschriften tegen de herziening uitbreidingsplan der gemeente Rijsbergen, over te Degenen die hun bezwaarschrift te laat hebben ingediend, aldus de voorzitter, komen niet voor behandeling in aanmerking. De wel tijdig ingediende bezwaarschriften werden stuk voor stuk behandeld, waarbij de heer Margry aan de raadsleden op duidelijke wijze zijn visie op deze gevallen gaf en hen volop gelegenheid gaf om vragen te stellen. Aan het eind der behandeling besloot de raad in sommige gevallen de ingediende bezwaar schriften af te wijzen onder toekenning van een eventuele volledige schadeloosstelling, terwijl in andere gevallen de ingediende bezwaarschriften werden aanvaard, zodat waar mogelijk met de ingediende bezwaren eventueel rekening zal worden gehouden. De bezwaarschriften welke behandeld werden luidden als volgt; 1. L.J. Geerts, cafe-houder, Sint Bavostraat 89. De heer Geerts vraagt vnl schadeloos stelling i.v.ra. eventuele afbraak van zijn caf5. De heer Margry stelt tendeze voor een klein hoekje te veranderen en aldus 'n nieuwe rooilijn vast te stellen. De raad is met dit voorstel accoord. 2. C. Verhaeren, Bredaseweg 1? K. Hanegraaf, Bredaseweg 2 en C.A. Mathijssen, Bredase- 3. weg 4. 4. De bovenbedoelde 3 woningen komen in conflict met de door Rijkswaterstaat geeiste uitzichtshoek bij uitmonding van de Ristenstraat op de Rijksweg. Hieromtrent zal de ^ptplanoloog alsnog contact opnemen met de Rijkswaterstaat. Deze woningen mogen dus niet meer uitgebreid of veranderd worden. Bij amovering van deze woningen zal een redelijke schadeloosstelling moeten worden vastgesteld. 5» P. Hendrickx, Hofdreven 5» De ter plaatse geprojecteerde groenstroken zullen komen te vervallen. De geprojecteerde bouwstrook blijft gehandhaafd. Te zijner tijd zal betrokkene voor de af te stane grond redelijk worden schadeloos gesteld. 6. Directie P.T.T. te 's-Gravenhage. In verband met het reeds bestaande telefoonhuisje der P.T.T. in de Sportparkstraat zal de betrokken grond deze bestemming blijven be houden. P* Fvijters, Hofdreven 3« Het gedeelte waarop een stukje sportpark is geprojecteerd, is misschien voorlopig nog niet nodig. De raad meent echter het plan hiervoor in verband met de toekomst niet te moeten wijzigen en derhalve het plan ter plaatse voorlopig ongewijzigd te laten. 8. C. Rens, Antwerpseweg 3« Deze gronden liggen tor plaatse waar do nieuwe sportvelden noeten komen. Aan-het bezwaar hetgeen werd ingoliond kan niot worden togomootgekenon. Voor bctrokkono zal het dus nocrkomon on te zijnor tijd oen redelijke schadevergoeding vast te stollen voor het afstaan van deze gronden. 9« J. van Oorschot, Burgemeester W. Sommersstraat 12. Ter plaatse zal de rooilijn naar voren worden gebracht, zodat het pand van requestrant eveneens in de nieuwe rooijlijn komt te liggen. 10. Directie Rijkswaterstaat te Breda. Aan de opmerkingen van Rijkswaterstaat te Breda terzake het profiel zal worden tegemoetgekomen. 11. C. Rens, Sint Bavostraat 45Deze gronden lagen reeds in het vorige goedgekeurde uitbreidingsplan en in de kom der gemeente. Bedoelde gronden kunnen voor de ontwikke ling van de gemeente niet gemist worden. Derhalve zal het neerkomen dat bij aankoop of onteigening een redelijke schadeloosstelling zal worden gegeven.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 12