De heer J. Vermeeren verzoekt inlichtingen aangaande woningbouw in het nieuwe Uitbreidingsplans De heer J. Vermeeren vraagt o.a. of woningbouw in het nieuwe uitbreidingsplan, mogelijk is voor mensen die hun bedrijf overdoen,'maar toch op eigen grond willen bouwen. De voorzitter deelt mede dat dit nu juist een punt is, dat met de heer Margry besproken dient te worden. Uithakken brasdkuil op Tiggelts De heer Jacobs zou gaarne zien dat de brandkuil op Tiggelt nog eens werd uitge hakt, De voorzitter zegt toe met burgemeester en wethouders onder de aandacht te zullen nemen. Verzoek F. Kennis tot het plaatsen van een brievenbus bij café Simoniss De heer P. Kennis zou gaarne zien dat ter hoogte van café Simonis een brievenbus zou worden geplaatst. De voorzitter deelt mede dat hij in het verleden reeds drie maal via de plaatselijk kantoorhouder pogingen heeft aangewend hiertoe, maar dat zulks via de kantoorhouder tot op heden nog niet is gelukt. Hij zegt toe nu rechtstreeks met de P.T.T.-directie te Breda in verbinding te treden. Uitmonding trottoirbanden Burgemeester Bubertstraats Door enige raadsleden wordt nog de aandacht gevestigd op de uitmonding met trot toirbanden in de Burgemeester Eubertstraat. De voorzitter zegt toe deze kwestie in het college van burgemeester en wethouders te bespreken en te zullen trachten een oplossing te vinden. Verzoek inlichtingen premie woning-verbetering t.b.v» M. Nouws: Wanneer de heer J. Hoppenbrouwers het woning-verbeteringsgeval M. Nouws, Ettense- weg ter sprake brengt in verband met de nog steeds niet plaats gehad hebbende uit betaling van de verbeteringspremie, deelt de voorzitter mede dat de gemeente hier eigenlijk geheel buiten staat. Op advies van de aannemer is Nouws destijds op eigen risico begonnen met de werkzaamheden terzake de verbetering uit te voeren. De Dienst Bouwtoezicht te Breda heeft het plan met aanmerkingen naar de Wederopbouw in den Bo§oh gezonden, welke instantie op de premie-aanvrage afwijzend beschikte. Builing gemeente-grond in de Sportparkstraats Wat het verzoek van do heer A. Bogers betreft om de ruiling van e en perceeltje gemeente-grond in de Sportparkstraat gelegen, te bespoedigen, deelt de voorzitter mede, waar mogelijk een spoedige afdoening hiervan te bwerkstelligen. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De wethouder

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 11