Prijsopgave herbestrating Tiggeltsestraat Ingekomen is een prijsopgave voor herbestrating van de Tiggeltsestraat en wel van de firma P. Peskens en Zonen te Etten en Leur. Burgemeester en wethouders stellen voor om deze aanbieding om advies in handen te stellen van de Dienst Bouwtoezicht West-Brabant te Breda met verzoek een nauwkeurig rapport op te maken omtrent de eventuele kosten verbonden aan de herbestrating van de Tiggelt sestraat. De raad is hiermede aocoord. Verzoek van een viertal inwoners om het wachthuisje van de B.B.A. in de Sint Bavostraat naar elders te verplaatsen; Aan de orde is vervolgens een verzoek van een viertal inwoners dezer gemeente, om over te gaan tot het verplaatsen van het wachthuisje van de B.B.A. in de Sint Bavostraat naar elders. De raad komt na een uitvoerige discussie niet toe een beslissing omdat niemand eigenlijk een betere en minder gevaarlijke plaats weet aan te wijzen. Men heeft open oog voor de parkeer-mo^ilijkheden bij het wacht huisje, maar toch meent de raad vooralsnog geen beslissing te kunnen nemen. De voorzitter stelt voor het probleem aan te houden. Hij zal met de B.B.A. en met de Rijkswaterstaat contaot opnemen, waarmede de raad instemt. Verzoek C.J.E. Lietaert Peerbolte-Backer om aan te kopen een strookje grond aan de Zandstraat; Op het verzoek van mevrouw C.J.E. Lietaert Peerbolte-Backer om een perceeltje gemeente-grond, aansluitende aan haar aan de Zandstraat gelegen perceel, aan te kunnen kopen, kan de raad eveneens nog geen besluit nemen. Laatstgenoemd college verzoekt burgemeester en wethouders de Zandstraat op een behoorlijke breedte uit te zetten om daarna de raad een voorstel te doen tot verkoop van enige vrijkomende perceeltjes gemeente-grond aan personen wier gronden aan genoemde peroeeltjes belenden. Verzoek om subsidie voor de R.K. Boerinnenbond; Op een verzoek om subsidie voor de R.K. Boerinnenbond, stellen burgemeester en wethouders de raad voor, genoemde vereniging een begroting te doen overleggen van inkomsten en uitgaven, omdat ondanks het feit dat de N.C.B. te Tilburg in menig opzicht de R.K. Boerinnenbond tegemoetkomt, het toch ook niet aangaat, dat de gehele contributie door de R.K. Boerinnenbond aan de N.C.B. moet worden afgedragen. De beslissing op dit subsidie-verzoek wordt tot een volgende vergadering aangehouden. Wijziging tarieven voor keuring huisslachtingen; Overeenkomstig het verzoek van burgemeester en wethouders der gemeente Breda, terzake aanpassing tarieven voor keuring huisslachtingen, zoals deze tarieven ter visie hebben gelegen, besluit de raad met de voorgestelde wijziging en aanpassing accoord te gaan. Bespreking der bezwaarschriften, ingekomen op het plan Herziening Uitbreiding der Gemeente Rijsbergens Wat betreft de bezwaarschriften ingekomen op het plan Herziening Uitbreiding der Gemeente Rijsbergen, waarbij 2 bezwaarschriften te laat zijn ingediend, stelt de voorzitter namens burgemeester en wethouders voor, om deze bezwaarschriften in handen te stellen van de planologische dienst, om de planoloog de heer Ir. J.J. Margry te Breda, in de gelegenheid te stellen, na een uitvoerige bestudering der bezwaarschriften, een deskundig advies aan de raad te kunnen laten verschaffen. Sommige wijzigingen zijn zo diepgaand, dat de raad zonder een deskundig advies onmogelijk een beslissing kan nemen. Intussen zal de voorzitter dan aan de heer Margry vragen om in een huishoudelijke vergadering van de raad voorlichting te geven, opdat de raad alsdan een beslissing zal kunnen nemen. Verkoop grond aan P. Dekkers en C. Bastiaansen; Op verzoek van P. Dekkers en C. Bastiaansen zal na uitzetten van een behoorlijke weg aan de Kleuterhuislaan, aan hen ieder verkocht worden een perceel grond ter grootte van 20 Aren en wel tegen de prijs van fper meter.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1959 | | pagina 10