Dankwoord. Wethouder a. Hendrickx; Dankwoord Burgemeester J. Raaijmakerss Gezellig samenzijn; Na de woorden van de pastoor spreekt de voorzitter van het Oranje-comité, wethouder Adr. Hendrickx, om de gemeenteraad te bedanken voor de ruime financiè'le middelen welke het mo- fp dat k?* 0ranJe-oomitéoop voortreffelijke wiize de feesten te organiseron. Hij wijst erop dat hij d£t slechts door ^S>,+en bGgin en dat naar middelen zoekt om natiJl Von ®°n 0ranJ'eve^niging te komen tot regel- volkfnl ïn wGX ?ranJGfi0östen> waardoor de hand tussen be- lkinb en het Oranjehuis kan worden verstevigd. Hij hoopt en daïd^prLi"11 mate medewerkinS van de he-volking opdat deze Voort, brengt weth^dorXnlSoto^rde^oLSrlHaf Z?' deS?J|SS?ÏMedIoh!f|0fep|Si4|gJ dank l001 "üt ''Oio werk dat hooft verricht. VooAon^oTZF?^ 8ï"&£^g» schouders aldus besloot de heer Hendrickx zijn dankwoord. dankwoord wijst de voorzitter van de raad Mr. J J u.ü. Kaaijmakers nogmaals op de waardige en plechtige herden king in de kerk waarvoor hij namens de raad de ZeerEerwaarde keer kastoor Dr,^ C, van Oosterhout hartelijke dank betuigt. ■Hierna dankte hij de heer M. Rombouts voor zijn vriendelijke woorden en ivijst erop dat het prettig is voor een gemeenschap wordt^SnIerd|pe-P»^°^s aS *Tengen hetgeen gemakkelijker Ini u A? fv daarvoor benodigde middelen disponi bel stelt. Het denkbeeld van wethouder A. Hendrickx wil hij- gaarne onderstrepen, waarbij hij de verwachting uitspreekt dat de ouders hun volle medewerking zullen verlenen omdat ze weten dat via een klein geldelijk offer hun kinderen aangename uren worden bezorgd. De raad. en het Oranje-comité blijven hierna in gezellig samen zijn bijeen totdat de voortgang der feestelijkheden ieder roept naar de plaats waar hij zijn taak zal vervullen. -t

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 9