Sluiting; fakkel van verzet die hen uit handen viel wordt opgenomen sn uitgedragen. Wij mogen dankbaar zijn voor het feit dat onze grote Koningin Wilhelmina zonder acht te slaan op eigen levensgevaar in het gevaarlijke Londen op de bres bleef staan voor de Nederlandse belangen. Wij mogen bovendien dank baar zijn voor het feit dat zij is opgevolgd door haar doch ter Juliana die geheel in haar lijn als koningin en moeder medeleeft met vreugde en verdriet van haar onderdanen. In dankbare herinnering aan deze bevrijding spoort de voorzitter de leden van de raad aan om eensgezind in het voetspoor van onze Koningin te waken voor het belang van het algemeen waardoor het mogelijk zal zijn in Christelijke geest den evenmens gelukkig te maken. Met algemene stemmen wordt het voorstel van de voorzitter +o?ï™fd ?n °P ^0Ze dag namens he raad en de bevolking eon xeiegram te zenden van hernieuwde aanhankelijkheid en trouw aan Koningin en Oranjehuis. Het oudste raadslid de heer Matth, Rombouts krijgt hierna hot woord om de voorzitter te bedanken voor de gelegenheid die de raad is geboden voor de pleohtige herdenking waarbij sPG§iaal woord van dank richt tot de voorzitter voor gene deze tijdens de bezetting en daarna deed voor do evollcing, Gezien de grote en goede veranderingen der laat ste jaren in de gemeente en het gemeentehuis spreekt hij de hoop uit dat het da voorzitter gegeven zal zijn nog vele jaren te mogen blijven werken voor de groei en bloei en het aanzien der gemeente Rijsbergen. Hierna sluit de voorzitter deze buitengewone vergadering mot het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 JUN. 1955 De wethouder. tter, voo He rde nki ngs woo rd "van de '~oer.hehVCTh.rde neer kastoor ur. u. van Oosterhout." Na de sluiting van de officiële vergadering krijgt de Zeer- eerwaarde Heer Pastoor Dr. C, van Oosterhout gelegenheid om zijnerzijds een woord van gelukwens te spreken in verband met debevrijding. Hij betuigt zijn erkentelijkheid aan do bevolking die in zo ruime mate de plechtigheid in de kerk heeft bijgewoond en hij spreekt de hoop uit dat de bevrij- ïng van Nederland ook voor de inwoners van Rijsbergen 9en ?ed?n fal tot dankbaarheid en een aan- ?m he herkregen vrijheid te benutten voor een goed Christelijk leven. Gaarne dankte hij het gemeentebestuur voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn wIS hij bc- So^laeÜtnJr W°°!d Vv? Piet0it t0n van een catego- io slachtoffers die hij in de kerk niet heeft herdacht n.l den hlh£gen£—in,de conoontra"fciekampon die ook door hun li i- Volk. Gn JgedraSen tot bevrijding van het Nederlandse 3

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 8