voor droorlols£oMo?Cr nP 0°rSt0 plaats te bidd- Hot uien van de buitengewone vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN, gehou den op Donderdag 5 Hei 1955, des voormiddags om 11"uur ten gemeentehuize, t«r°her- denking van de 10-jarige bevrijding van Rijsbergen. Aanwezigs Openings Plechtige herdenking van de 10-jarige bevrijding; Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en G.C. Jacobswethouders? alle overige raadsleden? alsmede het voltallige Oranje-comité en de ZeerEerwaarde Heer Pastoor Dr. C. van Oosterhout. De voorzitter opent deze buitengewone vergadering met het gebruikelijke gebed. De voorzitter wijst op het buitengewone karakter van deze vergadering, die speciaal is belegd nu Nederland terugziet op de bevrijding van het vaderland 10 jaren geleden. Ofschoon deze datum voor het Zuiden van het land dat het voorrecht had enige maanden eerder bevrijd te worden, geheel anders ligt dan voor het vaderland boven de grote rivieren, acht spreker e een verstandige daad van de regering om voor het gehele de^^Ze^Vi!ring tG st0llen °P 5 Mei. Hieruit immers blijkt de verbondenheid van het gehele Nederlandse Volk, een ver- vld sterker sPreekt naarmate wij ons realiseren i *evriJdin« voor hst gehele Nederlandse Volk in zijn geheel in wezen betekont. J denkiJd0^-kan VeSl ketekenen maar op de dag van vandaag enken wij er speciaal aan dat het Nederlandse Volk 10 jaar Sur va Wf e^°m VriJ Werd in denken en doen dat de wille keur van de bezetter die tegen de wil van het volk regeerde niet inSet^'t"09 g®me®"te EiJsbergen heeft het geluk gehad li -iv 1 centrum te liggen, waardoor de bezetting drago- terZlT' I"" ln1sommiSe d®len van het land .vaar de bezet- Toch Jinï^ok !+rS Sn stellingen innam. vnnr>ii fZ8 lng aan EdJsbergen niet ongemerkt nietïn 8n T°°f organisatieleven werd bemoeilijkt zoal onmogelijk gemaakt. De bevrijding in October 1944 bracht geen noemenswaardige vernielingen en het verlies aan mensen levens was gelukkig minimaal. Toch past het ons om juist op deze dag de vele slachtoffers te gedenken die tijdens de be zetting en bij de bevrijding grote offers voor het vaderland brachten. Jij mogen aannemen dat om deze reden voor vele na bestaanden de bevrijding niet oprechte vreugde bracht omdat gobrlchïe der fe0stvreugdG sterker dan ooit zich hot gebrachte offer herinnerden. Men kan materieel verlies nog termakei&nHpf ^QrV&n&3\maar Persoonlijk verlies is niet goed te maken. Het is een gelukkige gedachte geweest van de pastoor en het Oranje-comité om de herdenking aan te vangen met^e* ïllr lXS Herdenkdneslof ip de kerk, hetgeen temeer is gebleken past e0n ZO sr00t anntal anwoners.^fet het offer van aoïele^ïTSbben'be^B^^tSTzf la s^nden, die vaAet LSL7

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 7