Subsidie Wit-Gele Kruis voor bustocht Uuden van gen. Verzoek van de Gemeente Zundert on subsidie tuinb ouwschool Verzoek Stichting Herden- -ürabants Gesneuvelden om een éénmalige bijdrage. Verzoek subsidie plaatse lijke afdeling van de.'R.K. Jonge Boerenstand. Definitieve vaststel 1 i r\P ten behoeve van bet uer R.K, Lagere Scholen van Op het verzoek van de plaatselijke afdeling van het Wit- Gele Kruis on f 100,beschikbaar te stellen voor het houden van een autobustocht vöor Ouden van Dagen wordt door de raad gunstig beschikt. Op het verzoek van de Gemeente Zundert om subsidie beschik baar te stellen voor leerlingen uit deze gemeente, welke de tuinbouwschool aldaar bezoeken, besluit de raad overeenkóm- tig de regelingen met de gemeenten Breda en Etten-Leur een bedrag van f Zp,per leerling vast te stellen. De Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden te Waalre verzoekt en verkrijgt een eenmalige subsidie van 1 cent per inwoner welke subsidie eveneens wordt toegekend aan hot Centraal Bestuur van het Kloveniersgilde te Nieuw- Ginneken op een daartoe gedaan verzoek* Gezien het werk op maatsohdppelijk, cultureel en sociaal gebied van de R.K. Jonge Boerenstand Afdeling Rijsbergen, dlage^anVinn °n X?°r een subsidie ten be- 7™iv! Z f 100,— disponibel te stellen. uiks geschiedt onder voorwaarde dat bij de jaarliikse vaststelling van de begroting door de R.K. Jonge Boeren stand. een overzicht zal worden overgelegd waaruit blijkt 3-00 0 finaüici0l© "toGS"t&nd van d© VG3?Gniging is» de definitieve vaststelling van het bedrag der vergoeding per leerling van het lager onderwijs en volgt°vasfgllleïifer on<ierwi0s* Deze bedragen worden als Gewoon Lager Onderwijs; 418 l/3 x f 30.f ÏZ.SSO Voortgezet L.O. 91 x f 40,f I=l6.190i--. Salarisverhogingen over k.'l ,:kr 19'3 4 êh de meue gepud-fu. g&dnde Be grotingswijziging over het dienstjaar 1954. Uitbetaling bij voorschot salaris-verhoging over ie U--11 jaax- 1^57 Schenking oude raadstafel aan Eery/aarde Zusters van Bethanie hiertoe Sluiting. UMalfzïSi1» 1h" tel de "an Binnen- besluit de raad de aan de in dienst der ge— aeente zijnde ambtenaren toegozogdo salarisverhoging oler het eerate halfjaar 1955 bij vooruitbetaling teta plaats vinden. De oude raadstafel die overbodig is geworden wordt door de gemeenteraad disponibel gesteld aan het klooster Betha- raed hsrföle^&n'ie^ van de nieuwbouw omdat deze tafel niet fel beï!??rïrr -1! VO°r var2aderingen in het païronaaï. tigen P!I t 1 0m Bur^eneeste^ en Wethouders te mach- tigeneen behoorlijke tafel aan te schaffen welke voor vor- hït ln Patro^ dienstig kan zijn en waarvan hat gehele verenigingsleven gediend zal kunnen zijn. Hierna sluit de voorzitter de vergadering met het P-eb^H van H MllKt;L"g mGn in verband de verjaardag Kon^ein Juliana en ingebruikname van het nieuw Aldus vastgesteld in de openbare verSering^n^p SeZ°Uig MJeen' De wethouder, pe d a 1 e e 1' 11ij go n— V e I' gi i h, d 1 1 ge tt T

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 6