Schrijven van Gedepu teerde Staten terzake* onlangs ingezonden brandweerverordening. Wijziging contract met ao^vi/ateriexding Maat- we s x Brabant te Quderibosoh ingevolge voorzienbare bijdrage van het Rijk en beschikbaarstelling van een storting 5, fonds perdu. Instellen van een par keerverbod voor de Hoge en Lagestraat. Schrijven van de Katho lieke Bond voor Over- kq^fcspersoneel inzake verbetering positie-^*" gemeente-arbeiders. Schrijven van Gedeputeer de ataten inzake vergoe— u.xngen~aan Kaads— en Commissieleden. Verzoek om subsidie van do Stichting 1940-1945~ ter gelegenheid van het dQ jarig bestaan dier olieating. De prijs zal in beide gevallen neerkomen op f 1,75, waarbij de raad als zijn mening uitspreekt dat een grondprijs in de Minister Verschuurstraat ad f 2,50 per meter niet te hoog mag worden geacht. De raad verzoekt aan Burgemeester en ethouders om een en ander met de verzoekers nader te bespra ken. Inzake een binnengekomen schrijven van Gedeputeerde Staten met aanmerkingen op de nieuwe vastgestelde brandweerveror- ening besluit de raad om deze brandweerverordening geheel in te trekken en af te wachten tot een verordening aSwezi*- ÏVSÏÏ! 11104 Z°Veel °ri4i,5k ^deputeerde Stften ,24° lokt hetgeen nog meer spreekt als men bedenkt dat het hier notabene een modelverordening betrof zoals beschikbaar ge steld door de grote uitgeversmaatschappijen. Betreffende het voorstel tot wijziging van het contract met de Waterleiding Maatsohappij Noord West-Brabant te Oudenbosch oel™\l?t raad de gentle voor nog niet aangesloten per celen welke op het ogenblik een bepaald garantiebedrag verei sen m overleg met de waterleiding maatschappij van 569 per- elen die voor aansluiting in aanmerking konen terug te ÏSTniS Per0el?n' WaarMi do f°ndg3lerdu e maatschappij zal betalen een bedrag van f 46275 len hot k°mt het F°te Jaarli^kse garantiebedrag te verval- fces^r?nf"tICt?e ^langrijko Burgemeester en Wethouders delen mede dat op verzoek van do rijkspolitie het noodzakelijk is in de Hoge en Lagestraat et parkeerverbod in zijn geheel te doen toepassen aangezien ae regeling met een vergunning voor 30 minuten parkeren in de practijk voor de politie niet is te controleren. De raad besluit dienovereenkomstig* dS Katholieke Bond voor Overheidspersoneel inzake wijzipng van de kindertoelage voor de ambtenaren, iunctie-mdeling en formatie van de werklieden en kledin'-- toelage van f 52,— per jaar, wordt door de raad aangenomen ereenkomstig de tekst zoals deze in het hierbovenbedoelde schrijven wordt voorgesteld. Een schrijven van Gedeputeerde Staten waarbij wordt bepaald va. TJ inSanf Van,15 Maart 1955 de vergoeding voor de leden n de gemeenteraad wordt vastgesteld op f 7,50 per bijge drag vanef^rdn^' in schiijven oen S- steld vnor J'T fr bl^ewoonde vergadering wo^dt vasïge! steld voor de leden van afdelingen van de raad en da leden raadsoo^sien, wordt voor kennisgeving aangenomen! ,°nk Van d® StichtinS 1940-1945 om ter gelegenheid woïdt^nï bestaan een extra subsidie toe te kennen ordt ingewilligd mat dien verstande dat de normale subsi- hïogTtot f5fio,2f Jaar V0°r h6t J'aar 19^ zal wrten ver-

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 5