notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Zaterdag Ri :?bergen voormiddags om 10,15 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Aanwezig; Opening; Vaststelling notulen; •Ingekomen stukken; Vergunning Rijkswater- staat demping sloten Vn net m v/erbdnd daar mede besohikbdaftel len van oreaiet. v/i jziging legesverorde ning terzake betaling" uuDbele tarieven bij t^^ate" aanvrage, Varzoek van het school bestuur tot het beschik baar stellen van een crediet voor egalisatie en inrichting sportter rein achter de jongens- school. Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hendrickx en G.G. Jacobs, wethouders; alsmede alle overige raadsleden. ïebId°rZitter °Pent dS versaclerin& met het gebruikelijke Hierna volgt de vaststelling der notulen van de vergade ring van 30 December 1954 en 16 Februari 1955, welke no tulen de leden in druk toegezonden gekregen hadden. Haar aanleiding van deze notulen merkte de heer C. Rom- bouts op dat zijns insziens te lang is gewacht met bericht geving aan de Rijkswaterstaat inzake de nieuw geprojecteer de rijkswegen. De voorzitter deelt hierop mede dat men eerst nog gewacht heeft op een eventueel antwoord van rijks waterstaat aan de gemeente Nieuw-Ginneken en dat men bij'" uitblijven hiervan de bezwaren heeft kenbaar gemaakt. Dit geschiedde na informatie bij de rijkswaterstaat. In ieder geval niet te laat aangezien rijkswaterstaat na ontvangst van ons schrijven nog geen enkele beslissing had genomen inzake de nieuwe verbinding» Haar aanleiding van de ingekomen vergunning van Rijkswater staat om over te gaan tot demping van de sloten welke voor de jongensschool en het jongenspatronaat gelegen zijn be- v raad °m VOOr demPinê" en bestrating een crediet V>- schikbaar te stellen van f 2500,-. Tevens wordt besloten om het werk in eige-n beheer uit te voeren. Inzake een van Gedeputeerde Staten ontvangen schrijven be treffende wijziging van de 1egesverordening in verband met te late aanvrage van vergunningen waarvoor een dubbel ta rief m rekening gebracht zal worden, besluit de raad deze 70S g te handhaven aangezien er-extra-kosten voor onder zoek en oontröle mede gepaard gaan. Op het verzoek van het schoolbestuur om een crediet beschik baar te stellen voor hot egaliseren van en het aanschaffen van diverse materialen voor hot sportterrein hetwelk achter de jongensschool is gelogon besluit de raad met algemene stemmen hiervoor een bedrag van f 900,— beschikbaar te STCJIjLqii» Verzoek om bouwvolume van J. Roks en C. Daemen, Op de verzoeken van J. Roks, wonende Sint Bavostraat 15 en Daemen, vronende Antwerpseweg 18, voor het beschikbaar sliï^hl+lbouwvoiume voor het jaar 1955 wordt gunstig be- ïst, hetgeen tevens inhoudt dat de gemeente als gebruiko- lijk tevens de grond zal verkopen tegen de gangbar? prijs oals deze aan anderen werd verkocht, terwijl zij tevens van gemeentewege over een hypotheek zullen kunnen beschikken

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 4