Dii/erse klachten parti- TTJ culiere bouwers over de bAhS,er v.an der P Ion, EooAl ïronlugen van het"^.— ui Wh West-Brabant te Bredi in de b'ouwplan-BÖs". gelegenheid psteld met de raadsleden van ge- dachten te wisselen over diverse moeilijkhe den en afwerking bij de particuliere wonin •- bouw. De heer van der Palen legt er in een" uitvoerig betoog de nadruk op dat zijnerzijds destijds de bouwers er op is gewezen dat hier sprake tos van een contract aan te gaan tussen de bouwers en de aannemer waarbij Bouwtoezicht West-Brabant wel toezicht zou uitoefenen maar niet voor architect gaat spelen. Pat er alge mene klachten naar voren zijn gekomen wil do heer van dor Palen gaarno aannemen omdat zulks por slot van rekening overal het geval is. dus niet alleen in Rijsbergen. Zijn na-oorlogso er varing wijst uit dat men vooral ton aanzien van noc gebruik van na-oorlogs materiaal onmogelijk dezelfde eisen kan stollen indion men mot voor oorlogs materiaal zou bobben gobouwd. Hot o- yo g hiervan is dat men ook zijn verwachtingen lager moot stollen. Een en ander brengt natuur ver f?^ee?St°ï1nng mGde en hiJ is er inderdaad •nrrVe taleurstelling tot eon minimum boperkt en teruggebrachtDs heer Beiers zegt dat de heer C. Gillis steeds toezeggingen .-e sJaid-erse euveis zouden wordon verholoen hlJ Seen betalingsopdrachten zou geven wanneer een en ander niet in orde zou zijn P.- heer van dar p lQn wijst erop dat door hor''lij delijke ongelukkige z lekten-peri oden van de heer Gillis aan deze zonder maer geen ver n it mag worden gemaakt. Hij heeft inderdaad geen be talingsopdrachten verstrekt, maar zulks is Ge schied buiten de heer Gillis om, door zijn vor- Sluiting nger. Door persoonlijk protest van enige Pou ters werd geen volledige betalingsopdracht af gegeven, terwijl in enkele gevallen door d, ^moester persoonlijk opdracht werd gegevon di«' T tn houden' moet niet vergoten al dus do hoor van der Palen dat volledig toezicht en haï°r V+n/f™ninG de architect behoort en het feit dat de architeotskoston, volko nor- T!°ï,dGZ° vronin£on °P f 800,— per wonin- gesteld kunnen wordon, in dit geval -werden te ruggebracht tot f 120,- Per woning, hot4n icon on 1-1™ fb 1-1 TOrband met io lokkondo da- kon en klemmende do uren wijst de heer van dor Wat°botv ^t.slechtG na-oorlogse hout-materiaal. Wat betreft do muren van de woningen van do horen 'v-i? p.on M,G* Embregts en de lekkages oo v«r- sehillcnde plaatsen, waar ook do vloeren trlZ om n ®tGlt d® hoor van der Palen tenslotte voor m persoonlijk met burgemeester en wethouders en de administrateur van het woningbedrijf in c^iV/0nin3en 3&n onderzoek te gaan instoHen en wel zo_ spoedig mogelijk. Haar aanleidin v-a de bevindingen van dit obderzoek wil hii VisnoS met de heer B°s de diverse klachten b"- spreken om aldus te komen tot een redelijk.. V raad P^rti jen aannemelijke oplossing^ raad is met bovenstaande accoord. V0°r?1"er da vergadering act ur- -T det gebruikelijke gebed. ln d° O*"*»** vergadering van 30 april 1955. De wethouder, De voorzitter, Van,OWr_ Haai. 1 Vei - urn, uuor zi

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 3