Maximum-snelheid, en inhaal verbod, in de kom der gemeente Gtoelenruil met gemeente Breda. Vuil storton op hot sportpark. Inlichtingen Betreffende nieuwe rijksweg. Besproking winkelsluiting. Ten aanzien van het door de raad gedane verzoek aan de rijkswaterstaat om te komen tot maximum—snelheid en in— haalverbod in de kom der gemeente, deelt de voorzitter mede dat de rijkswaterstaat vooralsnog niet "bereid is, aan "bedoeld verzoek te voldoen. De rijkswaterstaat staat op het standpunt dat de politie aan de hand van de nieuwe verkeerswet voldoende kan optreden tegen overtreding van de snelheid terwijl bij inhalen zonder inhaalverbod ook kan worden opgetreden op grond van het nodeloos in gevaar brengen van hot verkeer. Wel is rijkswaterstaat bereid om witte bJokken aan te brengen tussen rijksweg en rijtiol- pad. Mocht een en ander niet leiden tot verbetering, dan kan men later nog over deze zaak verder spreken. De voorzitter wijst erop dat reeds meerdere malen, ook vroeger, in do raad werd gesproken van eventuele ruil van de 12 oude stooltjes, wanneer hiervoor een geschikt ameu blement voor de raadzaal zou kunnen worden verkregen. Burgemees eer Prinsen hoeft destijds als burgemeester van Rosendaal oon voorstel aan het gemeentebestuur gedaan, maar door omstandigheden en zijn benoeming te Breda, is zulks niet doorgegaan. Momenteel doet zich een prachtige, gelegenheid voor, nu het gemeentebestuur van Breda genegen is met Rijsbergen te ruilen in dier voege dat de gemeente Breda in eigendom verkrijgt de 12 oude stoeltjes van de raadzaal waartegenover zij zich verplicht aan de gome -nte Rijsbergen ovex- te dragen 10 zware eiken met leer beklede feauteauils met daarbij behorende eiken tafels en een complete eiken lambrizering voor de gehele raadzaal, Na bezoek aan het gemeentehuis te Brecla staat het vast dat dit voor Rijsbergen een uiterst voordelige ruil zal zijn, waardoor de gemeente voor verre toekomst de beschikking krijgt over een fraai maar ook uiterst degelijk raadzaal- ameublement plus aankleding. De drie ontbrekende fauteuils zal de gemeente zelf hij moeten laten maken teneinde het ameublement te completeren, hetgeen in totaal f 750zal kosten. Wanneer de heer A. Bogers zegt dat als ze aan Bre- I feld waard ziJn> zulks ook geldt voor Rijsbergen, wijst de voorzitter erop dat zulks in zekore zin waar kan zijn, maar dat wij dan ovonals Breda, zouden moo ton begin nen met ongeveer f 150,restauratiekosten por stuk uit te govon, torwijl zo na restauratie toch niet in een pas sonde omgeving zouden staan. De heer A. Bogers wenst ton- slotto goen hozwaar to maken togon dozo ruil vooral niet nadat do hoor M. Rombouts, die als vakman eon on andor op het raadhuis to Broda hooft bokoken, vorklaard dat hot oon uiterst voordoligo on fraaie transactie zou zijn voor do gomoonto Rijsborgon. Rodon waarom de raad besluit aocoord to gaan mot het voorstel van burgemeester en wethouders. - In verband mot verschillende klachten van raadsleden over vuil storten door van Oorschot op hot sportpark zal deze er op gewezen worden dat de opruiming van vuil dusdanig dien te geschieden dat'dit met het normaal straat- .n .leis- vuil wordt.medegegeven. De heren J. Vermeeren en C. Rombouts vragen inlichting.n over de nieuwe rijksweg aangezien zij vernomen hebben"'at Co gemeente Nieuw—Ginneken reeds een beslissing had or' vangen. De voorzitter deelt mede dat hij positief kan v r- klaren dat nog geen enkele beslissing is gevallen on dat wanneer het hier hertreft een internationale weg ten dien ste van de Europese defensie, dat er dan weinig reden zal bestaan om aan te nemen dat rijkswaterstaat van Belgio en Nederland voldoende rekening zullen hr^cn met verschillen de particuliere belangen. Het gemeentebestuur zegt toe nauwkeurig de zaak te blijven volgen en de raad in te lichten. In verhand mefc bepaalde uitlatingen in do kerk door do pas toor inzake de winkelsluitingsverordening, gaat de raad in besloten vergadering over, terwijl bij heropening de voor zitter vaststelt, dat de raad vooralsnog niet genegen is, tot wijziging over te gaan.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 2