JL Verslag van de op Woensdag 28 Decenbor 1956" in de raadzaal van net gemeentehuis gehouden personeelsavond. Ha ^-°?P He ra.adsvergadering werd een aanvang genaakt net de traditionele jaarlijkse personeelsavondi Naast al degenen die in dienst der geneente Rijsbergen werkzaan zijn, waren voorts nog egenwoordig de leden van de geneènteraad, burgeneester en wethou ders, benevens diverse genodigden. In zijn welkonstwoord spraJk burgeneester Mr. J. Raaijnakers do hoop uit dat ook in de toekonst 0.0zelfde prettige sfeer van sonenworking zou bestaan tussen de geneentelijke overheid enerzijds en het in dienst der geneente werkzaan zijnde personeel anderzijds en wenste allen bij voorbaat een prettige avond toe. Nadat neh de inwendige nens versterkt had werd onder leiding van de heer N. Utens een rikconcours gehouden hetwelk zeer geslaagd nocht heten. Aan het eind van deze gezellige avond reikte burgeneester Mr. J. Raaijnakers onder toepasselijke bewoordingen de voor dit rikconcours beschikbaar gestelde prijzen uit. Na afloop der prijsuitreiking richtte burgeneester Raaijnakers zich tot de ZeerEerwaardc heer Pastoor Dr. C. van Oosterhout en de eerwaarde Heer Kapelaan H. Bonte. Hij zeide het ten zeerste op prijs te stellen dat de geestelijke overheid de uitnodiging on deze personeelsavond bij te wonen had willen aanvaarden. Speciaal richt te hij zich tot de eerwaarde heer kapelaan H. Bonte, welke dezer dagen zijn 12T jarig priesterjubileun nocht herdenken. Als blijk van waardering voor al datgene wat kapelaan H. Bonte, in bijzonder heid voor de jeugdbeweging in Rijsbergen doet, bood hij hen nanens de geneente een nuttig cadeau aan. Kapelaan H. Bonte dankte in wel gekozen bewoordingen de burgeneester voor diens hartelijke geluk wensen en het nooie cadeau hetwelk hij in ontvangst had nogen nenen Hij zeide het uiternate prettig te vinden dat in Rijsbergen het werk van de geestelijke overheid wordt gewaardeerd, hetgeen helaas niet overal het geval is. Tot slot sprak hij de hoop uit nog vele jaren in Rijsbergen, voor het welzijn der geneentenaren en paro chianen werkzaan te nogen zijn. Aan Het slot van deze in alle opzichten geslaagde personeelsavond dankte hot oudste raadslid, de heer Mattheus Ronbouts, nanens allen burgeneester Mr. J. Raaijnakers voor het feit dat ook dit jaar we- deron zulk een prettige avond kon plaats vinden. Hij roende de voortreffelijke geest welke er tussen de voorzitter en de raadsleden heerst. Hij wijdde woorden van waardering aan het adres van het geneente-personeel, hetwelk steeds in de weer is Ton do hen^opgedragen workzaanheden zo stipt nogelijk te vervullen. Moge dit ook ih de toekonst zo blijven, aldus eindigde spreker zijn dankwoord. Nadat voorzitter Mr. J. Raaijnakers alle aanwezigen nog een Zalig uiteinde had toegewenst werd deze prettige personeelsavond besloten 0* 4

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 26