Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Woensdag 28 December 1955, dos namiddags om 19,00 uur m de raadzaal van hot gemeentehuis te -Rijsbergen. Aanwezig; Opening Goedkeuring van de notulen; Ingekomen stukken; Verzoek J, Martens te Chaam terzake hypothecair-crediet Herbenoeming véin do heer G. Mulders tot lid D.S.Z.s Verlenging verorde ning reinigings- rechten; Vaststelling begro ting gemeentelijk woningbedrijf; Vaststelling gemeen te-begroting voor het dienst .iaar 1956? Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hondrickx en G.G. Jacobs, wethouders; alle overige raadsleden. De voorzitter opent de vergadering op de ge bruikelijke wijze met het gebed. De voorzitter stelt hierna de notulen van de vergadering van IA December 1955 aan de orde. Deze notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. Op het verzoek van J. Martens te Chaam terza.— ke een aan hem te verstrekken hypothecair- crediet ten bedrage van f 16000,voor een door hem te bouwen woning annex P.T.T.-kan toor wordt door de raad gunstig beschikt. In verband met zijn periodieke aftreding wordt de heer G. Mulders met algemene stemmen herbenoemd tot lid van de Dienst Sociale Zorg Hierna besluit de raad de aflopende verorde ning voor de reinigingsrechten voor een tijd vak van 5 jaar Öpnieuw vast te stellen. Vervolgens wordt de begroting van hot gemeen telijk woningbedrijf vastgesteld zoals deze door Burgemeester c-n Wethouders aan de raad is aangeboden. De voorzitter brengt het schriftelijk advies der financiële raadscommissie ter tafel, waarin de commissie adviseert do bogrotine- De wethouder, 27 April 1^6. Dp vo^zitter,

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 25