Ongevallenverzekering burgemeester en wethouders? Alvorens de vergadering te sluiten brengt do voorzitter nog ter sprak de destijds gesloten ongevallenverzekering voor burge meester en wethouders ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant blijkbaar op het standpunt staan, dat bij daadwerkelijke uitkeringen deze uitke ringen ten goede behoorde te komen aan de gemeente als zijnde degene die de premie betaalt. Ten aanzien van het doel der ver zekering lijkt burgemeester en wethouders een dusdanig standpunt onhoudbaar en schiet het doel, hulpverlening aan nagelaten be trekkingen van de betrokkenen, volkomen voorbij. Verzekering van burgemeester en wethouders tegen ongevallen in dienst over komen kan slechts worden aangegaan met de bedoeling de betrokkenen of hun nagelaten betrekkingen te helpen. Om deze reden is het logisch en noodzakelijk dat de raad zich duidelijk uitspreekt om in voorkomende geval len do morele verplichting vast te leggen om eventuele uitkeringen, uitsluitend ten goede% to doen komen aan de nagelaten betrekkingen der betrokken verzekerden. Be raad is het hiermede unaniem eens en spreekt als zijn mening uit dat inderdaad bij voorkomende gevallen de uit te keren verzeke ringspenningen behoren ten goede te komen aan betrokkenen of hun nabestaanden. Sluiting? Hierna sluit de voorzitter de vergadering met hot gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Be wethouder, zitter. Je v

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 24