Stijging kosten verbetering en verharding der Ristenstraat en de Burgemeester W. Gommers- straats Ui tb re Mi ngsplan waterloidin g Afwijzing verzoek om vervoerkosten tegemoetkoming A. Huijbreohts, Sint Bavostraat 34, alhier Aansluiting van "Be Pannenhoef" op het electriciteitsnets Bezwaarschriften tegen aanslagen in de hondenbelasting 1955 s Be voorzitter deelt mede dat de verbetering en verharding van de Ristenstraat en de Bur gemeester W. Gommersstraat ongeveer een be drag van f léOOO,meer zal kosten dan on langs werd voorgesteld, aangezien het plan der voorgenomen verbeteringen inmiddels reeds een jaar oud is geworden en er gedurende de loop van het jaar diverse aanmerkelijke prijsstijgingen hebben plaats gevonden. Be raad kan zich hiermede accoord verklaren. In verband met een gunstig besluit van de raad, hetwelk in de vorige vergadering werd genomen, terzake het door de -N.V. Yfeterleiding Maatschappij "Noord-West Brabant" te Ouden bosch voorgestelde uitbreidingsplan van het huidige waterleidingnet, deelt de voorzitter mede dat na een bezoek met Ir. van Thiel, di recteur van genoemde maatschappij, aan diverse plaatsen in de gemeente, er alsnog een goede kans bestaat, dat meer percelen worden aange sloten dan die welke reeds in de vorige ver— gadring ter sprake kwamen. In verband daarmede heeft de directeur van de waterleiding ver zocht nog geen r»adsbesluit ter goedkeuring in te zenden, maar allereerst zijn nader voorstel af te wachten. Op het verzoek van de heer A. Huijbrechts, wonende Sint Bavostraat 34, alhier, om hem een tegemoetkoming te verlenen in de vervoerskosten van zijn zoontje hetwelk een school te Breda bezoekt, wordt door de raad afwijzend beschikt. In verband met een verzoek van de Gazelle- rijwielfabriek te Bieren terzake aansluiting op het electriciteitsnet, welk verzoek aan de P.N.E.M, en ook aan het gemeentebestuur werd gericht, deelt de voorzitter mede, dat zolang de kosten niet bekend zijn, het onmogelijk is de raad een voorstel tot bijdrage in de kosten te doen toekomen. Op verzoek van de heer L.J. Hoppenbrouwers zal in overleg met de P.N.E.M. nagegaan worden of het mogelijk is nog meerdere percelen, welke dringend om electrisch licht verlegen zitten, aan te sluiten. Be voorzitter zegt -toe 'hieromtrent contact op te nemen met de P.N.E.M. Op het verzoek van de heren A.C. Roks, wonende Hooibergstraat 5 en A. Huijbregts, wonende Lagestraat 5, om ontheffing van de hen toege zonden aanslag hondenbelasting 1955 te verkrij gen, wordt gunstig beschikt in die zin, dat hen voor de tweede helft van het jaar 1955 onthef fing wordt verleend.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 23