andere posten zoals salarisverhoging, belastingen enz. niet voor verandering vatbaar zijn. De subsidie van het Wit—Gele Kruis zal belangrijk worden verhoogd rekening houdend met de speciale wensen van de Provinoiale Bond van het Wit-Gele Kruis. De post onderhoud en kosten der straatverlichting zal verhoogd moeten worden in verband met uitbreiding van het lichtnet waarvoor ook dit jaar f 6000, op de kapitaaldienst wordt geraamd. In verband met de aanstelling van een tweede schoolarts in het district Etten, waartoe Rijsbergen behoort, komen de kosten van de schoolartsendienst op ongeveer f 6000,— te liggen. Ten aanzien van het Bouw toezicht merkt de voorzitter op dat de praktijk van een jaar met 2 halve zitdagen beslist te weinig is gebleken. Reden waarom wordt voorgesteld terug te keren tot de oude toestand, hetgeen een stijging van ongeveer f 2000,— met zich zal brengen. Voor het 2-jaarlijks borstonderzoek wordt voor 1956 f 1500,— geraamd, hetgeen ook' voor 1957 zal moeten plaats vinden. De verlaging van de post Openbare Werken ad f 4500,— vindt zijn oorzaak in het feit dat Gedeputeerde Staten er op aandringen bepaalde uitgaven in deze post te l=ten drukken op onderhoud straten en pleinen en het schoon houden van de waterlopen. Nu het kleuteronderwijs eindelijk in een wet geheel wordt geregeld moet er rekening mede worden gehouden dat hiervoor een be drag van x 4500, zal zijn te betalen, zulks op grond v®n nu beschikbare ,rege— vens. De subsidie der fanfare "Sint Cecilia" zal overeenkomstig het verzoek van de Federatie van Muziekgezelschappen en van het Bestuur van voornoemde fanfare worden verhoogd tot f 600,hetgeen noodzakelijk is wegens uitbreiding van het aantal leden, het aanschaffen van nieuwe instrumenten en het feit dat de bijdrage <9 donateurs in evenredigheid niet is gestegen boven het bedrag dat tien jaar geleden werd ontvangen. Op verzoek van de financiële commissie uit de raad zal aan het Bestuur der fanfare verzocht worden voortaan een begroting van onkosten en uit gaven over te leggen, terwijl tevens verzocht zal worden de muziekkiosk af te schilderen. Het Oranje-Comité zal zijn subsidie zien stijgen van f 100,tot f 300,— op voorwaarde dat men dan ook jaarlijks naar buiten zal treden met een Oranje—viering voor de inwoners. Voor de voetbalvereniging wordt de huur na het beschikbaar stellen van een kleedlokaal gebracht op f 300,terwijl de Rijvereni- ging een huur moet opbrengen van f 100,hetgeen een verlaging betekent van f 50 - in verband met het niet gebruik maken van het sportterrein voor concoursen enz. De subsidie aan de Bond van Ouden van Dagen wordt verhoogd tot f 150,Als nieuwe subsidie wordt aan' de K.A.B. een bedrag van f 100,toegekend. Na over diverse posten toelichting te hebben verstrekt deelt de voorzitter mede dat de inkomsten en uitgaven sluiten op f 533.885,09 waarbij op de post onvoorzien ruim f 5000 is geraamd. De voorzitter stelt voor, mede op advies van de financiële commissie uit de raad, om de begroting I956 aldus voorlopig vast te stellen, opdat de stukken kunnen worden klaar gemaakt ter definitieve formele vaststelling in de eerstvolgende raadsvergadering. De raad verklaart zich hiermede volkomen accoord. B^^eming van de heer IT. T.'tens Op voorstel van Burgemeester en Wethouders tot Opzichter-Administrateur wordt met algemene stemmen besloten om de heer van de Dienst Openbare Werkem N.J.A. Utens alhier, met ingang van 15 Septem ber jl., te benoemen tot Opzichter—Administra teur van de Dienst Openbare Werken. Benoeming van de heer A.J. mol Vervolgens wordt de heer A.J. Mol alhier op tot Administrateur van het voorstel vm burgemeester en wethouders,'met Gemeentelijk Woningbedrijf: ingang van 15 September j.l. benoemd tot Admi nistrateur van het Gemeentelijk Woningbedrijf, Verkoop gemeente-grond aan Hej. Hierna besluit de raad aan Mej. Streefkerk te otreefkork te Rotterdam^en de Rotterdam een perceeltje grond, aan de Zand- heer J. van hui jok, alhierstraat gelegen, te verkopen tegen f 0,50 per M2 terwijl aan ae heer J. van Kuijck, alhier een perceeltje grond aan de Ettenseweg wordt ver kocht tegen f 0,30 per M2, Deze verkopen ge schieden vanzelxsprekend behoudens goedkeuring door Gedeputeerde-Staten van Noord-Brabant. i

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 22