Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Woensdag 14 December 1955? des namiddags om 19?30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen, Aanwezigs Openings Vaststelling notulens Aanbieding begroting voor het dienstjaar 1956s Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hendrickx en G.C. Jacobs, wethouders; alsmede alle overige raads leden met uitzondering van de heer C. Martens, welke wegens ziekte verhinderd is. De voorzitter opent de vergadering met het gebruike lijke gebed. Na de opening heet de voorzitter de leden allen welkom. Hierna komt de vaststelling der notulen aan de orde. In verband hiermede meent het raadslid A. Bogers, dat er voor zover hij zich lean herinneren, geen zes percelen bouwgrond aan de heer H. Hanegraaf, welke percelen bouw grond in de Pastoor Verbuntstraat gelegen zijn, zouden zijn verkocht. Hierover verwondert zich de voorzitter omdat hij in de vorige vergadering namens burgemeester en wethouders een verzoek ter tafel heeft gebracht van voornoemde H. Hanegraaf, waarin hij mededeelde dat deze van plan was om buiten toewijzing van bouwvolume een 6 tal woningen te bouwen in de Pastoor Verbuntstraat, zo mogelijk met halve premie. Gezien het feit dat iedere woningvermeerdering zeer welkom is, heeft de voorzitter toen voorgesteld om op dit verzoek in te gaan. Aangezien niemand der raadsleden hiertegen bezwaren had, sloot dit in dat logischer wijze aan de heer H. Hanegraaf de beno digde grond zou worden verkocht omdat de grond in de Pas toor Verbuntstraat, eigendom is van de gemeente. De voor zitter is van mening dat hier hoogstens van een misver stand gesproken kan worden omdat niet met zoveel woorden een bepaalde grondverkoop aan de orde is geweest. Boven dien wijst de voorzitter erop dat naar de mening van bur gemeester en wethouders er nooit sprake is geweest van verkoop van grond zonder meer maar dat deze grondverkoop alleen zou kunnen doorgaan naar rato van het aantal der te bouwen woningen. Dit betekent dus dat zou H. Hanegraaf slechts 2 woningen bouwen, hem ook slechts 2 perceeltjes bouwgrond zullen worden verkocht. Na enige discussie wordt dan zonder stemming besloten om aan H. Hanegraaf maximaal 6 perceeltjes bouwgrond in de Pastoor Verbunt straat te verkopen, op voorwaarde echter, dat er niet meer perceeltjes verkocht worden dan er daadwerkelijk woningen gebouwd zullen worden. De voorzitter wijst erop dat dit nu geheel overeenkomt met de bedoeling die bij burgemeester en wethouders steeds heeft voorgezeten en beschouwt een en andor dan ook als een nisverstand dat nu wel volledig is opgehelderd. Hierna komt de aanbieding der begroting 1956 aan de orde. Dj voorzitter wijst erop dat van regeringswege met grote nadruk is aangedrongen op een sluitende begroting. Zulks brengt mede dat bepaalde verlangens niet kunnen worden bevredigd. Aan de hand van do voorliggende begroting licht de voorzitter een en ander nauwkeurig toe onder be handeling van de posten waarover de raad in werkelijkheid nog zeggenschap heeft. De begrotingstechniek der laatste jaren is immers dusdanig geworden dat zeer vele posten vanwege hogere organen bij voorbaat worclen opgelegd,terwijl .7

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 21