Alle Candidaat-bouwers hebben een schrijven ontvangen waarin een en ander uit voerig v/erd uiteengezet en waarbij verzocht werd de gevraagde gegevens te willen verstrekken. De op de aan U toegezonden lijst vermelde personen hebben aan ons verzoek voldaan en komen dus in aanmerking om een bouwvolume toegewezen te krijgen. Vervolgens gaf de heer C.J. Gillis, Technisch Ambtenaar van de Dienst Bouwtoe zicht vïest—Brabanteen toelichting betreffende bouwplannen en gronden der op bedoelde lijst voorkomende candidaat-bouwers, terwijl de heer N. Utens, secre taris der Woningnoodcommissie, de hem bekende gegevens dezer bouw—Candidaten van allen zijden belichtte. Er werd besloten dat de gemeente in 1956 teneinde het aantal woningnoodproblemen gedeeltelijk te kunnen oplossen 6 woningwetwoningen zal bouwen, benevens een 2 tal woningwetwoningen ter vervanging van een 2 tal afgekeurde noodwoningen. Aangezien de heer J.A. Boks, wonende Sint Bavostraat 5, in verband met financiële omstandigheden niet kan bouwen, zal do gemeente, voor deze persoon in de toekomst een der te bouwen woningwetwoningen disponibel stellen en komt het aan hem des tijds beschikbaar gestelde bouwvolume derhalve vrij, In verband hiermede zijn er voor het jaar 1956 in totaal 10 particuliere bouwvolumes te verdelen. Hierna gaat de raad toe stemming over en zien de navolgende bouw—Candidaten zich M.j meerderheid van stemmen een bouwvolume toegewezens A.J. Mertens, Pannenhoef- .ebaan 3 (ll stemmen)FPemen, Oekelsestraat 9 (ll stemmen)? C.J. van Opstal, Ristenstraat 4 (ll stemmen)? J. Verschuuren te Emmeloord (ll stemmen)? J.P. Hen- drickx, Hofdreven 3 (6 stemmen)? H. Kerstons, Brcdaseweg 34 (ll stemmen)? A. van Aert, Rijsbergsebaan 6 (5 stemmen); H.A. van der Velde, Oekelsestraat 14 (ll stemmen)? H, Hanegraaf, Sint Bavostraat 50 (6 stemmen)? H, Rennen, Overasebaan 3 (ll stemmen) De stemming voor de reserve-lijst levert het navolgende resultaat op; 1. C.J. Franken, Kerkakkerstraat 44? C. Kleijs, wonende Ettenseweg 7? J.A» Vergauwen, Minister Verschuurstreat 3? Th. Adriaensen, Burgemeester W, Gommersstraat 16, J. Hendrickz, Tiggeltsestraat 19 Na deze stemmingen wordt de vergadering heropend. Regeling Dienst Het lid J. Hoppenrbouwers vraagt of het de voorzitter upenbare rierkent bekend is dat het tussen de gemeente-arbeiders onder ling niet al te best marcheerde en wel naar aanleiding van de taakverdeling bij de Dienst Openbare Werken. De voorzitter antwoordt hierop dat zulks hem inderdaad bekend was en dat juist dezer dagen burgemeester en wethouders deze kwestie in aanwezigheid van de gemeente arbeiders onder ogen hebben gezien, zodat deze kwestie thans geheel van do baan is. Kleedlokaal voetbal- De heer C. Martens vraagt nog hoe het staat met het verenigingkleedlokaal der voetbalvereniging Rijsbergen. De voor zitter deelt hierop mede dat burgemeester en wethouders dezer dagen hier en daar zijn wezen kijken en nadat met Gedeputeerde Staten omtrent do verhuurprijs overeenstem ming zal zijn bereikt deze kleedkamer zo spoedig moge lijk op het sportpark zal verrijzen. Sluiting; Hierna sluit de voorzitter de vergadering op de gel kelijke wijze. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 December 1955. De wethouder, De voor

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 20