s£^ïi^:itr Van ^erSadGrin& va" do dor Gemeente RIJSBERGEU gehouden op vToensdag Rijsbor-en1 döS avonds om !9>30 uur, in do raadzaal van het gemeentehuis to Aanwezig; Oponing< Ingekomen stukken; Jubsidie muziekbib- liotheek te Breda. /aststelling brandweer verordening. Benoeming leden com missie wering van schoolverzuim. Wijziging le gesvoror dening torzake ver schuldigde rechten voor huwelijksvol trekking. Plaatsing wachthuis ie B.B.A. kindert oelago—re geling ovorgangsrego IjngJ gemoonte-porsoneel. Opruiming krotwoningen or. voorstel tot oprui ming dor noodwoningen. Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter? A. Hendrickx en G. Jacobs, wethouders? alle overige raadsleden met uitzondering van do heren Jac. Rombouts on L.P. Sep, welke beide bericht van verhindering hadden gezonden. Be voorzitter opent de vergadering mot het gebruikelijke gebed. J Ten aanzien van een verzoek om een éénmalige subsidie van cent per inwoner aan de muziekbibliotheek te Breda, wordt gunstig beschikt, gezien het belang ook voor deze streek. Herhaaldelijk wordt aangedrongen om te komen tot een rege ling van het brandweerwezen in een verordening, dusdanig dat hierin alles is ondergebracht. Ter tafel ligt een dusda nig ontwerp brandweerverordening welk artikelsgewijs wordt voorgelezen. Be verordening wordt overeenkomstig de tekst vastgesteld ter inzending aan Gedeputeerde Staten. Ten aanzien van de commissie tot wering van schoolverzuim aeelt de voorzitter mede dat bij nader inzien het juister ijkt om de oude commissie te handhaven er hieraan twee td0n t0e tö voegen te wet0n ds keren c, Rombouts on T* tens, zulks op advies van de Inspecteur voor hot Lager Onderwijs, die van mening is, dat men loden die roods jaren zitting hebben niet moodzakelijkorwijze behoeft te ontslaan omdat zo op hot ogenblik geen schoolgaande kindoron meer hebben. Overeenkomstig bovenstaande wordt derhalve be sloten de commissie uit te breiden met bovengenoemde 2 nieu we leden, Be voorzitter wijst erop dat in de praktijk do kosteloze Zaterdagvoor het voltrokken van huwelijken niet geschikt is gebleken. Beze dag is blijkbaar aantrekkelijk voor mensen ie normaliter niest kosteloos zouden huwen. Burgemeester on SS°dee?S.SHtellen alS kosteloZG daS -oor huwolijksvoltrck- Sr r!j aS V0°r Sn Wel °nder itttrekking van het vroo'.er tllfSnl T gen0men raaksbesluit, welke de Zaterdag als ïn b!^ s? aanwee3* De raad hiermede volledig accoord en besluit dienovereenkomstig, vanrbÏÏnlii^?ê'-Van Ierschiil0nde besprekingen ten aanzien kapoer 13w ••h'LSJ+ deelt de voorzitter mede dat ■■.rh+b Huijtregts de gemeente toestemming verleent,h 'oeld °P ?lJn terrein te Plaatsen, mits hij op bede ld wachthuisje reclame voor zijn zaak mag aanbrengen. Be ïer a- dering is hiermede accoord. jLV°0rvitJ:&rJdöelt mede dai een Koninklijk Besluit is ont- kindertoelaï-re^lingkvoorrhet ln °V9^7öging te 3eV3n om d, beperkt to hö t gemeente-personeel niet on- aP V «tellen op een leeftijd van 18 jaar, doch op 16 jaar. Be voorzitter deolt mede dat hot horn bekend is, dat de iaa^vooral /aar malcGn> v/anneor mon de leeftijd van 18A f vaststelt tot i960, hij wijZG van ovor^ng. - esluit daarop in do ldndertoolago-verordenin^d-'0 maximum-termijn te stellen op i960. -^ordening do Het blijkt dat de gemeente twee krotwoningen mag opruimen *rr B°°r het rijk tWG0 bouwvolumes beschikbaar wordon geval van r6BoïGttGTr Qn.WGJhoudors dat zowel het geval van P Borst alsmedo A. Snoys hiervoor dringend in komon, zodat do raad aocoord gaat met her verstrek- ken van houwvolume aan genoemde personen" mits zij Llr^oï «Sd ninfön opruimün- aanzien van de opruimin- der °^Te£ïknhe°fïVS-V£rZltttr dat hot «emeontaboSt™r hitoSSimeflfd° ven Waderopbout, „o krijgen KfT™. Xm>nin®mevenzoveel bouwvolume te var-

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 1