Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Woensdag 16 November 1955, des namiddags om 19,30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Rijsbergen. Aanwezig; Opening; Vaststelling notulen; Voorlopige vaststelling Gemeente-rekening over het dienstjaar 195 Verlenging rekening courant overeenkomst fflet deBank van Neder— .andse Gemeenten te s-Grave nha ge f Herbenoeming diverse raadscommissiëns Vaststelling verorde ning bi ,j dra ge in de vervoerskosten van schoolgaande kinderen; 7^rkoop grond aan de neer H. liane graai', wonende Sint davostraat 50 te Rijsbergen; On-inbaarverklaring diverse belasting aanslagen; Besloten vergadering; Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hendrickx en G.C. Jacobs, wethouders; alsmede alle overige raadsleden. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikeliike gebed. De notulen van de vergadering van 15 September 1955, welke notulen de leden in druk toegezonden hadden gekregen v/orden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Hierna komt de voorlopige vaststelling der gemeenterekening over hefc dienstjaar 1953 a^n de orde. Bedoelde gemeente- rekening wordt na controle door het Verificatiebureau der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voorlopig op de na volgende bedragen vastgesteld; Ontvangsten Gewone Dienst f 550.922,03; Uitgaven Gewone Dienst f 622.480,--; Ontvang sten Kapitaal Dienst f 1.891.744,491 Uitgaven Kapitaal Dienst f 1.655.373,46. Een met de Bank van Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage lopende rekening-courant overeenkomst ten bedrage van f 100.000,—— wordt voor de tijd van een jaar verlengd. Zonder hoofdelijke stemming worden hierna de diverse raads- commissien voor de tijd van een jaar in hun geheel herbe- benoemd. Vervolgeno wordt met algemene stemmen een verordening vast gesteld regelende de vergoeding voor vervoerskosten voor schoolgaande kinderen, v/elke die scholen bezoeken welke in e betreffende verordening met name genoemd zijn. Deze nieuwe vervoersverordening wijst redelijke uniforme vergoe dingen aan, welke worden vastgesteld naar aanleiding van aoor de Belastingdienst verstrekte gegevens. Gp het verzoek van de Heer H. Hanegraaf, timmerman— aanne mer, wonende Sint Bavostraat 50, alhier, om aan hem in de Pastoor Verbuntstraat alhier gelegen enige perceeltjes gemeente—grond te willen verkopen teneinde aldaar een 6 tal voor verkoop bestemde weningen met halve premie te bouwen wordt door de raad eveneens goedgunstig beschikt. Naai- aanleiding van een door de gemeente—ontvanger overge legde lijst (met toelichting) worden vervolgens enige jaren geleden opgelegde belasting—aanslagen on—inbaar verklaard. Ter bosproking en verdeling van het bouwvolume voor het jaar 1956, gaat de vervolgens op voorstel van de voorzitter xn besloten vergadering over. Tijdens een vorige vergadering aldus de voorzitter hebben we aigesproken dat de candidaat-bouwers alvorens voor een bouwvolume in aanmerking te kunnen komen eerst bewijzen moeten kunnen overleggen dat ze crediet-waardig zijn en voorts over de benodigde gronden beschikken.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 19