Complex IV. Deze gemeente kent drie duplexwoningen, geschikt voor de bewoning van 6 gezinnen. De huur werd hiervoor door dc Minister dd. 3 Maart 1950, nr 27343/V 9825, vastgesteld op f 4,35 per week vermeerdert met f 2,20 a s extra huur voor het later ombouwen tot 3 permanente woningen. Deze huur werd gesteld voor de grotere woning op 3,55 en voor de kleinere op 3,20. M.i.v. 1 Januari 1953 werd een huurverhoging van 0,05 per woning per week ingevoerd ing. schrijven dd. 23 December 1952 van de Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting te s-Hertogenbosch,op basis van een annuïteit over 50 jaar. Op 1 J«nu-ri 1954 werd d= huur verhoogd met 29$o exclusief het bedr-g van 2,20), vermeerderd met 0,25 P^r 'woning voor aanleg waterleiding, waarna de huur kwam op 4,30 en 4,15. Op 1 September 1955 werden deze woningen met 5>. verhoogd, waarna thans de huur 4,80 en f 4,50 bedraagt. Complex V a) Voor de woningen gelegen de Burg.W.Gommersstr-»t werd bij besluit van de Minister op 27 November 1950, nr 575221/V 10442, de h'ur bepaalt op 3,55 vermeerderd met 0,20 voor het —nbrengen van extra voor zieningen, totaal f 3,75. Deze huur -werd op 1 J-nwri 1954 met 29$ verhoogd en vermeerderd met 0,27 voor de aanleg van waterleiding. H.I.V. 1 September 1955 is deze huur met 5/o verhoogd, waardoor de huur thans 5,35 bedraagt, b) Voor de woningen gelegen Min.Verschuurstraat 7 en 9 werd door de Minister dd. 28 December 1950, nr 628208/V 11137 een huur bepaalt van f 3,95 per week. Deze huur werd met gelijke datum met j 0,25 verhoogd wegens het aanbrengen van wel-,beer en stapelputten. Ingevolge het feit dat de aanleg van watervoorziening door een huurverhoging diende te worden gedekt werd de huur m.i.v. 3 Februari 1952 met f 0,10 per week verhoogd. Op 1 Januari 1954 werd deze huur met 29ver hoogd en vermeerderd met f 0,25 voor aanleg van waterleiding. Ingevolge de financiële afwikkeling werd door de Minister dd. 25 Mei 1955, nr 0520847/V 111 37-'48, bepaald dat de huur met f 0,65 per week diende te worden verhoogd. Op September I955 werd deze huur met 5fo verhoogd, waardoor de huur thans f 6 75 bedraagt. In het bovenstaande bent U herhaaldelijk het woord defintieve afwikkeling egengekomen. Zoals reeds vermeld werd aanvankelijk een voorlopige opzet ge maakt. Nadat alle cijfers betreffende grondkosten, bouwkosten en verder bij- komende kosten bekend waren werd door het Ministerie de navolgende opstelling gemaakt t Inkomsteni Huren. Deze h ren worden, zo-Is boven uitvo rig is v-rmeld, door het Rijk v-stgssteld. Uitgeven Annuïteit bouwkosten., Annuïteit grondkosten Algemene kosten., Onderhoud Assurantie; Grondbelasting; Baatbelasting. Aangezien voor all- complexen, met uitzondering van de noodwoningen, meer uitgaven zijn dan inkomsten, wordt het tekort, het z.g. exploitatietekort, door het Rijk aan de gemeente per jaar uitgekeerd. Dit tekort bedraagt voor Complex II f 1838,94; Voor Complex III 7977,99, Voor Complex IV 1278,02; Voor Complex Va 1801,93 en 8 f 613,83 Hetgeen een totaalbedrag aan Rijksbijdragen oplevert van f 13.510,71 per jaar.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 17