2. Zoals U "bekend moge zijn, zijn de woningen van het Woningbedrijf ver deeld in complexen. Onder een complex wordt verstaan een aantal woningen dat volgens een bouwplan is gebouwd. Het bedrijf bestaat uit 5 complexen: complex I, 6(7) Noodwoningen, gelegen Kerk'kk-rstr^at 36 t/m. 48, complex II, 4 woningen bouwplan 1946, gelegen K-rk kkarstr-at 14 t/m 20- complex III, 19 woningen bouwplan 1947, gelegen Kerkskkerstraat 1,3,7 t/m 11 en 28 t/m 34, Sportparkstrsat 11 t/m 21 en Burg.W.Gomm*rsstr»at 1 t/m 7, complex IV, 3 (6) Duplexwoningen, gelagen Min.Verschuurstraat 3 en 5 en Bindstraat 2 t/m 8, en complex V, 8 woningen bouwplan 1950, gelegen Burg.W.Gommersstr-at 11 t/m 21 en Min.Verschuurstraat 7 en 9. Hieronder moge ik U in het kort de loop van de huren der diverse com plexen uiteen zetten. complex I Bij besluit van de Minister van itfederopbouw en Volkshuis vesting dd. 26 Maart 1947, nr 22708, is de huur van de noodwoningen vastgesteld op f 3,00 per week. Hier is bijgekomen de 29/ op 1 Januari 1954, 0,30 per v/eek voor de aanleg van ^/aterleiding ingaande 1 Januari 1954 sn eindigend op 1 Januari 1964) en de 57° op 1 September 1955» Bit eindbedrag moet worden af gerond naar boven op 5 °t, hetgeen oen huur oplevert van f 4,40 per week. Complex IIi De huur werd bij besluit van de voormelde minister op 14 Juni 1948nr06OI95/B 2634 gebracht op 4,95 por week, later om administratieve redenen gewijzigd tot 5,00. M.i.v. 1 Januari 1954 werd deze huur met 29$ verhoogd. Voorts kwam hierbij f 0,28 voor aanleg van de waterleiding, f 0,30 voor meer— en minderwerk. Voor deze 0,30 is een aparte annuïteit berekend over 30 jaar ingaande 1 Januari 1954 wegens het door een huurverhoging gedekt moeten worden van een meer- en minderwerkrekening groot f 1122,33.schrijven dd. 8 Januari 1954 nr 129/15 van de Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting in Noord-Brabant). In verband met de definitieve vaststelling van de stichtingskosten werd bij besluit ven voormelde minister dd. 2 November 1954 nr 1019740/V 7282-'48 de huur verhoogd met 0,25 ingaande 31 October 1954. Op 1 September 1955 is de huur met 57° verhoogd, waprdoor deze thans f 7,65 is geworden. Complex IIIDe Huur ven deze .woningen werd door de Minister op 28 Juni 1948,nr 65753/V 6429, bepaald op 4,90 per W' ek met enig^ differentie mogelijk), waardoor deze huur werd bepaald op 5,00 per w-ek, goedgekeurd bij besluit ven de Minister op 25 Augustus 1950, nr 457190/V 6429. Op 1 J-nuari 1954 werd deze huur met 2970 verhoogd, vermeerderd met 0,24 voor aanleg waterleiding, vermeerderd met o,10 voor meer- en minderwerk, groot 1600,00, welke eveneens niet in aanmerking komt voor Rijksbijdrage, berekend ingevolge een annuïteit over 30 jaar. M.i.v. 1 September 1955 is deze huur verhoogd met 5'?°) waardoor deze huur thans 7,15 per week bedraagt. Ingevolge schrijven van de Minister op 19 April 1955, nr 0405943/AW 3488/V 6429-'48, betreffende financiële afwikkeling, zal wegens het feit dat het meer- werk ad. f 1774,24 niet voor rijkssubsidie in aanmerking komt, dit bedrag door een huurverhoging^dienen te worden gedekt. Deze berekening is geschied volgens een annuïteit a 4^ over 30 jaar en bedraagt voor deze 19 woningen f 0,10 per woning per week. Er dient dus rekening mede worden gehouden dat de huur van 7,15 met f 0,10 nog zal kunnen 7/orden verhoogd.

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 16