^di0?tabcooïd en verzoekt a*r Wat de Burgemeester W. Gommersstraat betreft brengt verharding hier mede een ontlasting van het gevaarlijke verkeer op de Rijksweg, terwijl voor omlegging van het verkeer op deze wijze een goede oplossing mogelijk is. e verharding van beide wegen omvat een totale iengte van 944 meter hetwelk een kosten medebrengt van f 63000, Hierbij komt dan een bedrag van f 10000 voor het aanleggen van trottoirs. De grondaankooplcosten zullen f 5000be dragen, terwijl een post onvoorzien voor beide straten in totaal een bedrag van ongeveer f 2000,— zou vergen, zodat de totale verharding, met uitzondering van de riolering dus, een bedrag van ongeveer f 80000,— zal gaan kosten. De raad besluit met algemene stemmen gaarne aan dit verhardingsplan mede te werken door het beschikbaar stellen van het benodigde crediet. Rioleringsplan. Ten aanzien van het grote rioleringsplan kan de voorzitter nog mededelen dat tijdens het onderhoud hetwelk hij met de Inspecteur van Financiën van het Minis terie van Binnenlandse Zaken mocht voeren, duidelijk is geworden dat bij de voor gestelde subsidiering het door de gemeente te betalen bedrag ongeveer dusdanig groot zou^zijn dat met f 15,— rioolbelasting pe*r aangesloten perceel de rente en ailossing zal kunnen worden gevonden. Reparaties gemeente-woningen. ^oI2renS in b0slotQn vergadering over te gaan ter bespreking van het bouwvolume 95o wijst het lid de hoer A. Bogers nogmaals op het achterwege blijven van noodzakelijke voorzieningen in verschillende gemeente-woningen, welke reparaties reeds meerdere malen ter sprake zijn gekomen. De voorzitter deelt hierop mede dat jnerzijds meerdere malen opdracht is gegeven om de nodige verbeteringen aan te verWond®rt over dat zulks nog niet zou zijn geschied. Hij deelt de heer Bogers mede dat zijnerzijds alles in het werk zal worden gesteld om deze kwestie zo spoedig mogelijk op te lossen. Besloten vergadering ter bespreking verdeling bouwvolume voor 1956. Hierna gaat de raad over in besloten vergadering ter bespreking en verdeling van het bouwvolume voor 1956. inS do°r d® voorzitter van het wel en wee van het woning probleem deelt de voorzitter namens Burgemeester en Wethouders mede dat het eigen- hJ 1S n°m dS hand Van dS nU voorliSgende lijst van aanvragen, op komt innhanïp^°UW 8 te T/1J'zeru Herhaaldelijk toch blijkt dat bouwvolume h nden van mensen die dit bouwvolume vanwege financiële redenen of grond- m+T of varvf*eSe sfnjd net het uitbreidingsplan, niet Icunnen realiseren, ^it.brengt mede kans op verlies van bouwvolume, terwijl anderzijds bij wederopbouw n s Hertogenbosch zeker niet de indruk gewekt wordt dat de gemeente Rijsbergen bijzonder hard verlegen zit om nieuwe woningen. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor om namens de gemeenteraad aan alle betrokken-aanvragers een schriiven te richten waarin hen gevraagd wordt voor 15 October a.s. mede te delen.' 1. of men beschikt over de nodige financiën voor de bouw van een woning of men beschikt over bouwgrond ofwel van de gemeente bouwgrond wenst te kopen men m voorkomende gevallen kan rekenen op de medewerking van Rijkswaterstaat Ut definitieve wdeling Sluiting vergadering. Hierna sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 November 1955. De wethouder, De vo

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 14