Benoeming van de heer J.J.A. Utens tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Vervolgens wordt de heer N.J.A. Utens, ambtenaar ter secretarie dezer gemeente, benoema tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. Verzoek verhoging rijksbijdrage uit het Gemeentefonds. Ingevolge de nieuwe bepalingen moet een verzoek on verhoging van de rijksbijdrage uit het Gemeentefonds voortaan worden ingediend door de gemeenteraad weshalve, burgemeester en wethouders de raad voorstellen te besluiten een desbetreffend ver- oek voor de jaren 1956 en 1957 te richten tot de Minister van Binnenlandse Zaken om zodoende te kunnen komen tot verhoging dor subjectiove en objectieve bijdrage per inwoner uit het Gemeentefonds. g adhaosie-betuiging aan_A.R.K.A. en Bond van Nederlandse Gemeente-Ambtenaren inzake salarissen gemeente-secretarissen en gemeente-ontvangers. T!^0lSonS k°xt aa^de °rde een schriJven va* de A.R.K.A. en de Bond van Neder- ndse Gemeente-Ambtenaren waarin deze organisaties verzoeken adhaesie te willen betuigen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake de door laatstgenoemde ^ecretaïLsS^f ^*"1 salarisvoors1:edden betreffende de salarissen van gemeente- Tm gemeente-ontvangers, aangezien genoemde vak-organisaties diverse bezwaren hebben tegen bepaalde punten in de regeling betreffende kinderbijlage- willekeur, sagaris—vaststelling en vacantie—regeling» Aangezien de raad met burgemeester en wethouders van oordeel is d»t juist de ambte naren-verenigingen deze mpterie het best kunnen beoordelen besluit de raad over te gaan tot adhaesie-betuiging bij de betrokken instantie. Be schikbaars te llj^ngoredieten vooruitbreiding straatverlichting; het aanschaffen voor de niouw SSTT In verband met meerdere kosten der straatverlichting door uitbreiding van het aan- f%snnC PUJt8n ^e®luit d® ^aad 0Q de betreffende begwotingspost te verhogen tot f innnS~~*w aanschaifen van een tel- en rekenmachine wordt een bedrag van Q+'"". beschikbaar gesteld. In verband met do invoering van een geheel nieuw registraiuur-systeem wordt terzake het aanschaffen van een tweetal stalen opberg- baar9gesteld^ aank°P9n aiowre ^chiefmappen oen orediet van f 900,~ beschik- °rediet terzak0 vgrhardin^: Burgemeester W. Gommersstraat en straat^eelt^11 VGrk?rdlng Van de BurgemQester W. Gommersstraat en de Risten- sxraat dGGlu &g voopzi*t"t©p n3.niGns Bup^GmoGS'fcpT» on t Het is voor eenieder wel duidelijk £f met langer dan nodig is mag worden gewacht. Wel zou-het noodzakelijk zijn om de riolering voorlopig geheel buiten het plan te houden. Voor zover het zich laat aanzien, na een onderhoud tussen de burgemeester en de Inspecteur van Financiën van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, valt ten aanzien van het riolerïngs- plan op een grote rijksbijdrage te rekenen. J-enngs ?e£ZSonnar0m verantwoord 2iJn nu voor eigen rekening ten bedrage van f 65000,-- riolering te leggen in deze straten. Het komt Burgemeester en wet houders juister voor nu de verharding door te voeren zonder riolering omdat het leggen van een riolering in de toekomst met rijksbijdrage voor da V voordeliger zal zijn. jAbuijarage voor de gemeente veel Uit veiligheidsoogpunt ware het reeds geheel verantwoord de voorgestelde verW dinger, door te voeren omdat verharding vooral van de Histensïraïf ?eeds eln «Si merkelijke ontlasting zou zijn voor de bevolking van het zeer gevaarlijke kruis punt Hoge straat - Rijksweg. rnjme kruis-

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 13