Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN gehouden op Donderdag 15 September I955 des avonds om 19,30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig; Mr. J.J.G.H. Raaijmakersvoorzitter; A, Hendriclcx en G.G, Jacobs, wethouders- alsmede alle overige raadsleden. Opening; De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Vaststelling notulen vorige vergadering. De notulen der vergadering van 20 Juni 1955, welke notulen de leden in druk toe gezonden hadden gekregen, worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken; b yerz°ek van J. Vergauwen, wonende Minister Verschuurstraat 3, alhier, tot aan- f -KooP der gemgëïïBi^ningln £0rkakkersTraaTTTn T.'n - Op het verzoek van de heer J.A. Vergauwen, wonende Minister Verschuurstraat 3, alhier om aankoop van de gemeente-woningen, gelegen Kerkakkerstraat 1 en 3, wordt voorlopig afwijzend beschikt totdat de woning-situatie een meer normall oeeld zal vertonen, terwijl bovendien de woning Kerkakkerstraat 1, na ruiling is disponibel gesteld voor een ambtenaar der rijkspolitie. Verzoek van het Wit-Gele ICruis om subsidie—vprhogjng Ten aanzie van het verzoek van het Wit-Gele Kruis em te komen tot verhogins der subsitoe op basis van het voorstel van de Provinoiale Bond van het llit-ofuWs rin- van er°P V* 0<m °n anc,er uitvoeI'1S is Besproken in de vergade- ringvan het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij is gebleken dat He subsidie voor 1955 bijna, is verdubbeld ten opzichte'van 1954. Zufks ifgescMed a s overgangsmaatregel waarbij volledig werd rekening gehouden met de hogere lasten van het Wit-Gele Kruis voor het jaar 1955. De raad besluit daarom tenzij JZ |r\°mStpndigheden ZiJn' de nu subsidie te herzien bi 1 de ^bespreking van de begroting 1956. J Verzoek om subsidie door de Rijvereniging "D.E.S.". VSn t"6 r^-JveI>eniging "D.E.3." om subsidie-verlening voor het iaar 1955 wordt vooralsnog aangehouden tot behandeling der begroting voir hit 311? Schrijven van de Commissaris der Koningin in de Provincie-Noord Brabant terzake opheifmg der gemeenschappeli jke regeling bo'óVrandTOefr* ItnwiSri-SariS fer KoninSi^ in de Provincie Noord-Brabant te s-Hertorenbosch is bericht binnengekomen rerzake acooordbevinding van de opheffing der ge Sen! schappelijke regeling bosbrandweer. Burgemeester en wethouders stellen naar aan leiding hiervan voor om terzake van het blussen van bosbranden een regeling te branden onllSSende gemeenten zoals deze ook geldt bij normaal voorkomende Eervol ontslag aan de heer G.a.-p.M. Kuijpcrs. Op een desbetreffend verzoek van de heer G.A.A.M. Kuijpers, wonende Antwerpseweg 2 alhier, wordt aan deze eervol ontslag verleend als ambtenaar van de bur-erliike stand, administrateur-opzichter Gemeentewerken en administrateur GemeeifeliS Woningbedrijf, onder dankbetuiging voor de aan de gemeente bewezen diensten

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 12