iiibraak 2 nood woningen s Naar aanleiding van een schrijven van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te 's-Graven- hage inzake de afbraak van twee noodwoningen, deelt de voorzitter mede, dat hiervoor 2 bouwvolu men door de Minister beschikbaar worden gesteld. Een en ander is voor burgemeester en wethouders aanleiding om bij monde van de voorzitter nog eens uitvoerig te wijzen op de diverse moeilijkheden ten aanzien van de woningbouw. De premiebeschik kingen komen slecht af. De ingezonden bouwplannen blijven op diverse bureaux veel te lang hangen. De plaatselijke aannemers zijn dikwijls overbelast om tijdig de werkzaamheden die zij hebben aangenomen uit te voeren. Er bestaat een lange lijst van wo ningzoekenden die zelf niet kunnen bouwen, terwijl daarnaast een aantal premie-bouwers op bouwvolume zitten te wachten. De gemeente wil beide catego- rien helpen maar staat voor de moeilijkheid dat do te bouwen woningwetwoningen een hoge huur zullen moeten opbrengen, terwijl met de bouw van premie woningen practisch weinig woningproblemen worden opgelost. Uitvoerig wordt een en ander met do raad besproken zonder dat enigerlei beslissing wordt genomen aangezien men tendeze eind Augustus of be gin September een definitieve toewijzing door de- raad kan verwachten. Aan de raad zal voor die tijd nog een lijst worden toegezonden van degenen die met premie wensen te bouwen en degenen die zelf niet kunnen bouwen. Huurverhoging 2 woningwetwo ningen in de Minister Ver schuurstraat; Controle door Bouwtoezicht West-Brabant s Sluiting In verband met een vraag van het raadslid de heer h. Sep terzake huurverhoging van een tweetal woning wetwoningen in de Minister Verschuurstraat deelt de voorzitter mede, dat deze huurverhoging buiten de gemeente om, door de Minister wordt vastgesteld, het geen somstijds schijnbaar tegenstrijdig is ten aan zien van andere gelijkwaardige woningen, maar het geen samenhangt met beoordeling door wederopbouw van waardering van grond- en bouwkosten, hetgeen verschil in huur met zich brengt. Over de gang van zaken bij Bouwtoezicht West-Brabant zijn de meningen verdeelt omdat dezerzijds practisch niet kan worden uitgemaakt of de wijziging van 2 da gen toezicht in 1 dag al of niet achterstand met zich brengt.De voorzitter zegt toe een en ander na der te bespreken met de Directeur van Bouwtoezicht te Breda, waarbij dan ook ter sprake kan komen, de herziening van het uitbreidingsplan, die nog steeds geen beslag heeft gekregen, tengevolge van de minder gunstige gang van zaken bij de Planalogische Dienst te 's-Hertogenbosch, die destijds opdracht tot her ziening heeft ontvangen. Hierna sluit de voorzitter de vergadering met het

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 11