Notulen van de vergadering van de Raad der Gemeente RIJSBERGEN, gehouden op Maandag 10 Juni 1955 des avonds om 19,30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezigs Openings Vaststelling notulens Mr. J.J.G.H. Raaijmakers, voorzitter; A. Hen- drickx en G.C. Jacobs, wethouders; alle overige raadsleden met uitzondering van de heer A.Bogers, welke wegens een hem overkomen ongeval verhinderd is ter vergadering aanwezig te zijn. Bij de opening spreekt de voorzitter de wens uit dat het ongeval hetwelk de heer A. Bogers is over komen niet van ernstige aard zal blijken te zijn en dat betrokkene spoedig zal mogen herstellen. Vervolgens worden de notulen der vorige vergade ringen ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukkens H.M ■kbetuiging Bij de ingekomen stukken bevindt zich een dankbe- Koningins tuiging namens H.M. de Koningin, van de Commissa ris der Koningin, voor de gelukwensen welke de raad haar onlangs deed toekomen bij gelegenheid van haar verjaardag en de herdenking der 10 jarige be vrijding. Slechte toestand Zandstraats Grond- en bouw- voorschot terzake 19 woningwetwo ningen 1 Voorstel Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant ter zake verhoging be zoldiging van de ethouders; Daarna brengt de voorzitter een verzoekschrift ter tafel van diverse ondertekenaars die hinder onder vinden van de toestand in de Zandstraat. De wethou der voor Openbare Werken de heer A. Hendrickx zegt toe dat deze kwestie de volle aandacht heeft, maar dat het moeilijk is een oplossing te vinden die allen bevredigt. Naar aanleiding van een schrijven van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te 's-Gravenhagc worden het grond— en bouwvoorschot voor een complex van 19 woningen door de raad aanvaard overeenkomstig het voorstel van de minister. Naar aanleiding van een schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake verbetering bezoldi ging der wethouders blijkt dat er bij de raadsleden -hiertegen geen enkel bezwaar bestaat. Ten aanzien van de vast te stellen gemeenschappelijk' regeling voor het gemeenschappelijk archivariaat regeling archiva— Nassau—Brabant besluit de raad om de aangeboden re7e riaat Nassau- ling goed te keuren. Brabant s Incorporatie sa larissen en eni- se technische ge eeci ïïëgrot: ;mgswi,-|zi- gingen Tevens hecht de raad zijn goedkeuring aan de incor poratie van de salarisverordening alsmede enige technische wijzigingen gevraagd door Gedeputeerde Staten voor de begroting 1955 en de slotwijziging do: begroting 1959-, zulks overeenkomstig diverse raadsbe sluiten tot wijziging. T\T n n r-t ^11-1 "D -»-> Vs -i— 1~ j_n ~i -1 m <-> jxv aibiuvcaiddl

Raadsnotulen

Rijsbergen: 1940-1996 | 1955 | | pagina 10