NOTULEN der vergadering v^n de Raad der Gemeente RIJSBERGEN, gehouden op 14 Februari 1952, des voormiddags om 10 uur. Aanwezig Alle raadsleden. Voorzitter-secretaris:MrJ.Raammakers. 1.Na opening der vergadering met het gebruikelijke gebed spreekt de Voorzitter een Nieuwjaarswens uit, waarbij hij het beste hoopt voor de raadsleden en hun gezinnen, daarbij tetfens een overzicht gevende van de totstand gekomen werken in 1951. Wethouder Hendrickx bedankt de Voorzitter voor al hetgeen hij hun heeft toegewenst, en wenst de Voorzitter en zijn gezin wederkeerig hetzelfde toe. 2.Na voorlezing der notulen vragen de raadsleden Bogers en Kennis, of de wegen, die met wet-sand worden aangelegd, wel goed genoeg zijn voor te zware vrachten, aangezien klinkers toch veel beter zijn. Aangezien dit een nieuwe methode is, zal de toekomst dit nog moeten leren. Hierna worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 3.De Voorzitter informeert daarna aan het raadslid P.Hendrickx, hoe het staat met een eventuele schenking van 3000,door de Zuivelfabriek ten behoeve van de woningbouw. Raadslid P.Hendrickx antwoord, dat een toezegging nog niet kan worden gedaan, doch dat de fabriek zelf overweegt om eventueel ook te gaan bouwen. 4.Aangezien de verordening op de opcenten der grondbelasting en de hondenbelasting dateren vanuit de bezettingstijdworden deze opnieuw vastgesteld. p, 5»Tevens wordt goedgekeurd een wijziging van enkele artikelen der a- politieverordening (7e wijziging)welke voor nadere uitwerking in handen wordt gesteld der commissie voor strafverordeningen. 6.Van Gedeputeerde Staten is een ontwerp-verordening inzake verhoging der wethouders-bezoldigingen ontvangen, waarmede de raad zich accoord verklaard.Volgens het ontwerp zal de bezoldiging van 400, worden verhoogd tot f 460, 7.Van de Wed.Blankers en M.Hejrijgers is een verzoek binnengekomen, pj strekkende tot verkoop damgemeente van een stukje weg, gelegen in het Hellegat. Tegende gebruikelijke prijs verklaart de Raad zich c+ hiermede accoord. 8.Inzake het bouwplan van Kuijck zal de gemeente het benodigede geld ;rf verstrekken aan de Hypotheekbank, zodat van Kuijck dan verder kan bouwen. o* 9.Op een verzoek van het R.K.Schoolbestuur om een voorschot voor het jaar 1952 ad 12.966,67 wordt door de Raad gunstig beschikt. ^^10.Daarna geeft de Voorzitter het woord aan Wethouder A.Hendrickx, die een uitvoerig overzicht geeft van de D.U.W.-werken der laatste o o jaren, en hoe de stand van zaken is voor de huidige werkloze arbeiden P' Verder bespreekt hij de inschakeling van de eigen arbeiders in eigen n o-> gemeente voor verbetering van wegen en waterlossingen en vooral voor uitvoering van z.g. boerenwerken, de BW-2 werken. Alles behoort dan £*"*3 echter te geschieden in overleg met de rijkscultuurconsulentde 4 H- Heer Is.Smale. Indien de Raad het noodzakelijk oordeelt om in overleg te treden met 'p de Grond-Mij.kan de wethouder zelf de leiding nemen, hetgeen niet vji het geval is bij de He id e-Mij. ofschoon deze ook goed werk verricht; de Raad gaat accoord inet het voorstel van wethouder Hendrickx om in overleg te treden met de Grond.Mij. 11.Tenslotte wordt nog het gevoêLen van de Raad gevraagd voor het op richten van een tribune op het sportterrein voor ca. 100 man. Aangezien de gemeente zelf over gezaagd hout beschikt, zullen de kosten ca. 1500.bedragen. Na enige discussie gaat de Raad hiermede accoord. D Voorzitter sluit hierna de vergadering met het gebruikelijke gebed, waarfaa de Heer G.Brouwers een uiteenzetting geeft i.z.de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1952 | | pagina 1