i OPENBARE VERGADERING VAN DB RAAD DER GEMEENTE RYSBERGEN op 22 Maart 1950 om 10.30 u.v.m. AANWEZIG OPENING NOTULEN INGEKOMEN STUKKEN Mr.J.Raaymakers,voorzitter en alle leden van de Raad. De Voorzitter opent met het gebruikelijk gebed en heet de le den welkom. Na voorlezing der notulen worden deze onveranderd vastgesteld. Door de Minister wordt geadviseerd om evenals zulks voor alle Rijkspersoneel xs geschied,ook een verhoging aan het gemeen te-personeel toe te staan,en wel in verband met de voortdu rende kosten van het in stijgende richting,gaande levensonder houd «Wordt goedgekeurd. Een voorstel tot wijziging der legesverordeninK in dier voege dat evenals in andere gemeenten het Bewijs van Nederlander schap wordt vastgesteld op de kosten van PI.2.50 wordt door de Raad goedgekeurd. De vijfjaarlijkse afrekening der vergoedingen voor het Lager Onderwijs worden vastgesteld overeenkomstig de werkelijke cy- fers omtrent deze jaren uitgegeven. De definitieve vergoeding: voor het Lager Onderwijs 1948 wordt vastgesteld op PI.6455,4-3 (Fl.6305,64 terwijl als voorschot voor de vergoeding L-0- 1950 wordt vastgesteld een bedrag van PI.7238.voor G.L.O. en PI.826,83 voor V.G.L.O. Hierna worden door de Raad verschillende ingekomen reclames tegen de Honden- en Schoolgeldbelasting behandeld en al of niet geaccepteerd.Er wordt gediscusaeerd over de noodzakelijk heid om de eigenaars van honden al of niet verplichtend te stellen zelf hun honden aan te geven.Hierover verschilt men van gedachte omdat een uitgebreide controle noodzakelijk zal zijn,hetgeen evenveel tijd zal vergen als de nu gebruikelijke methode. Verzoekschrift der gemeente-arbeiders om loonsverhoging,even als toewijzing van bepaalde kledingstukken.wordt aangehouden om bij andere soortgelijke gemeenten inlichtingen in te winnen, Zulks geschiedt ook met een verzoekschrift der Zusters van de Meisjesschool,die gaarne vergoeding zouden ontvangen voor de zuster belast met het geven van onderwijs in nuttige handwer ken. Huurcontract Sportpark. De Voorzitter geeft nogmaals een uit- voerige uiteenzetting over deze kwestie tot en met het ogen blik dat het Rijk de onteigening verwierp op grond van het feit dat door de onteigening in de voorgestelde vorm,het voor de eigenaar onmogelijk werd gemaakt bepaalde stukken grond te verkopen«Hierna hebben B en W. de gehele kwestie nog eens uit voerig bekenen en komen tot de volgende conclusies; le. Wanneer de hernieuwde onteigening moet geschieden over eenkomstig de eis en de richtlijnen van de minister dan zal, bij toewijzing der onteigening het sportveld belangrijk moeten opschuiven naar de Sportparkstraat. 2e.Uit mededelingen van de Landbouwkundig adviseur blijkt dat de grond naast het sportterrein dusdanig duur zal worden dat hij voor de gemeente onbetaalbaar wordt,terwijl de ingenieur van de landbouw er tevens op wijst dat het practisch niet zal worden toegestaan deze grond aan zijn huidige bestemming te onttrekken.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1950 | | pagina 1