Notulen van de vergadering van de Raad der gemeente RIJSBERGEN, gehouden op 25 Maart 1949 om 10,30 uur ten gemeentehuize» AANWEZIG; Alle leden met uitzondering van de Heren J. Vermeeren met voorkennis) en Ch, Jochems (zonder kennisgeving)» OPENING: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. NOTULENDe notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd vastgesteld. INGEKOMEN STUKKEN: Een verzoek van de R.K. Rijsbergse Middenstandsvereniging om in den vervolge geen vergunning aan rijdende winkels te verstrekken. Volgens de Commissaris der Koningin heeft men niet het recht om vergunning aan rijdende winkels te weigeren, indien deze een vergunning hebben van het Rijks bureau Distex en zij de openbare orde of goede zeden niet in gevaar brengen. De heren M. Rombouts en P. Kennis willen een beslissing van voornoemde Commissaris uitlokken,terwijl meerdere raadsleden het ventverbod in zijn geheel willen herzien. Het lid M. Rombouts wil algeheel ventverbod. De voorzitter zegt toe met de betrokken rijdende winkel te zullen corresponderen en hem het standpunt van de raad uiteen te zetten. Een schrijven van Gedeputeerde Staten dezer provincie hou dende mededeling dat de Minister van Binnenlandse Zaken en in het vervolg geen bezwaar tegen zal hebben dat voor de afgifte van en verlening van een buitenlands paspoort res- pectievelijkgeen hoger bedrag aan leges wordt geheven dan f 5»en f 2,50, doet de Raad besluiten dat voor afgifte van een paspoort of vervolgpas f 2,en voor verlenging en wijziging van een paspoort f 1,50 leges zal worden gehe ven. Een verzoek van P.A. van der Heijden, wonende A 45 alhier om ontheffing van de tot hem gerichte aanslag in de straat belasting 1949» De raad besluit dit verzoek in te willégen. Overeenkomstig het bovenstaande geschiedt met het verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van aanslagen in de hondenbelasting van J. de Graaf, A 15b en Wed. Verhei jen B 56. Vervolgens een ingekomen schrijven van de Pensioenraad te s-Gravenhage houdende een aanbieding van een geldlening ter financiering van de 4 gebouwde woningen van het urgen tieplan, aangezien het Rijk het verlenen van voorschotten heeft stop gezet en de gemeente voortaan zelf gelden op moet nemen. De Raad gaat met deze aanbieding accoord en be sluit met de Pensioenraad voornoemd een vaste lening aan te gaan tot een bedrag als door Burgemeester en Wethouders noé dig zal worden geacht. Het Kerkbestuur verzoekt een voorschot-bijdrage per leer ling. De raad stemt hiermede in en wel tot een bedrag van f per leerling. Tevens wordt voor de afrekeningl947 een bedrag van f per leerling toegekend. Hierna komt een aanvraag voor herstel oorlogsschade aan de Meisjesschool ter tafel. Reeds in een der vorige vergade ringen werd deze post toegestaan, doch veel te laag. De werkelijke kosten blijken veel hoger te zijn. Men besluit voor het herstel een bedrag van f 3000,minimaal toe te staan.

Raadsnotulen

Rijsbergen: Notulen gemeenteraad, 1940-1996 | 1949 | | pagina 1