80 - De POR/GroenLinks-fractie wenst de aantekening, dat zij geacht wil worden tegen de onderdelen over Recreatiegebied De Stok te hebben gestemd. - 5.d Voorstel nr. 42: Het economisch profiel van de gemeente Roosendaal De VOORZITTER: Wie wenst daarover het woord? Achtereenvolgens wensen de heren Verschuren, Hertogh en Hoogendoorn het woord. Het woord is aan de heer Verschuren. De heer VERSCHUREN: Voorzitter, waar het in deze nota vooral om draait zijn de speerpunten die het beleid van Roosendaal de komende jaren richting gaan geven. POR/GroenLinks kan de meeste speerpunten mede onderschrijven. Wel zullen wij niet altijd de intentie hebben om die speerpunten zo diep te volgen als hier en daar staat aangegeven. Zo zien wij bij de bedrijventerreinen meer een revi- talisering, inbreiding en een betere grondbenutting dan een ontwikkeling van nieuwe terreinen. Wat wij een beetje gemist hebben is de aandacht voor startende bedrijven. Ons inziens kon daar wat meer aan gedaan worden. Het verder ontwikkelen van Roosendaal als koopcentrum mag zeker niet ge paard gaan met een verdere uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen binnen de centrumring. Het gebruik van parkeerterreinen zoals beoogd op het Asselbergsterrein met aansluitend bijvoorbeeld shuttlevervoer naar de binnenstad, zijn zeer goede alternatieven. Bij één van de speerpunten zegt u ook iets over de voorzieningen die in de kernen aanwezig moeten blijven. Dan spreekt u over winkel voorzieningen. Dat onderstrepen wij volkomen, wij hebben er ook extra aandacht voor gevraagd. Maar het geldt natuurlijk niet alleen voor de kleine kernen, het geldt zeer zeker onverkort ook voor de wij ken. We moeten er op letten dat de aanzuigende werking van het centrum niet dermate groot wordt dat de wijken daardoor zonder winkelvoorzieningen komen, zeker als we gaan kijken wat voor gevol gen dat kan hebben, zoals we dat nu op Kalsdonk zien. Maar ik ga er vanuit dat u dat zondermeer zult onderschrijven. De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Hertogh. De heer HERTOGH: Mijnheer de voorzitter, dank u wel. De Vrije Lijst onderschrijft de hoofddoelstel ling van het profiel. Het stimuleren van economische- en werkgelegenheidsgroei binnen de context van de positie en ontwikkelingen in de regio West-Brabant enerzijds en anderzijds de ruimtelijke mo gelijkheden van Roosendaal. De zeven economische en financiële speerpunten zijn zeer van belang. Met daarbij zeker ook voor de Vrije Lijst het toekennen van een hoge prioriteit aan de herontwikkeling van de Nieuwe Markt en het belang van de vormgeving van beheerbeleid van het openbaar gebied. Een compactere kernwinkelstructuur van de binnenstad en een sterkere afbakening van het kernwin- kelqebied is ook ons inziens van belang. Maar waarom het nog verder te ontwikkelen gebied Tussen de markten - die er wel bijhoort - en een winkelstraat als de Dokter Brabersstraat niet. Waarom? Wordt dit nog gecorrigeerd of is dit inmiddels al gebeurd? Voorzitter, voldoende belangstelling moet er blijven bestaan, voor de aanlooproute naar het centrum. Rekening houdend dat in diverse gebieden door de daar geldende bestemmingsplannen wel uitbreiding van de vierkante meter winkelvloeropper vlakte en horeca mogelijk is, terwijl er voor het kernwinkelcentrum structureel geen uitbreiding is. Dank u wel. De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Hoogendoorn. De heer HOOGENDOORN: Mijnheer de voorzitter, het economisch profiel van Roosendaal geeft aan dat Roosendaal wel iets bijzonders is. Met name de ligging van Roosendaal - dat heb ik ook in de commissie al gezegd - is iets wat Roosendaal bijzonder maakt. Zeker als je kijkt naar de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Maar ook onze binnenstad is van belang voor de regio en dat betekent dat het qoed is dat wij met elkaar speerpunten formuleren, om die kwaliteit van Roosendaal eens te verster ken en nog verder te versterken. Het is ook goed dat we dat in duidelijke actiepunten hebben weerge- qeven. Want het is van belang dat wij natuurlijk Roosendaal op het goede spoor houden, voorzitter. Natuurlijk met de koers gericht op kwaliteit. Hoe ga je dit nu allemaal financieren? Er is natuurlijk fi nanciële ruimte nodig. We hebben prioriteiten. Die moeten we daar voor herschikken, daar heeft u het over. Maar ook inspelen op subsidies die te krijgen zijn bij Rijk en provincie en ik kan u zeggen dat mijn partij daar van harte aan mee zal werken als dat gewenst is. Voorzitter, mijn fractie staat vo ledig achter dit economisch profiel en wij denken dat het een hele goede aanzet is om Roosendaal nog sterker neer te zetten in de toekomst. Dank u wel. De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Kerkhof. 81 Mevrouw KERKHOF-MOS, wethouder: Mijnheer de voorzitter, dank u wel. De POR/GroenLinks-fractie vraagt voor een aantal zaken in - in hun woorden - deze goede nota aandacht. Het is met name een feit dat de POR/GroenLinks-fractie niet kiest voor uitbreiding van economische werkgebieden, maar eerder zijn prioriteit legt bij revitaliseren, inbreiden en een optimaler grondgebruik. U weet dat dat ook overigens prioriteiten zijn bij het college, maar dat wij daarnaast vinden dat juist omwille van de eco nomische groei en werkgelegenheid, in de toekomst uitbreiden van werkgelegenheidsterreinen ook nodig is. Wat ons betreft is beide aan de orde. Als het gaat om zuinig ruimtegebruik, betere grondbe nutting dan weet u dat dat ook de uitgangpunten zijn bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen, waar het gaat om duurzaam en zuinig ruimtegebruik. De starters komen wat weinig in deze nota voor, merkt mijnheer Verschuren op. Starters zijn net als andere ondernemers, mijnheer Verschuren, volop aan bod en u weet overigens dat het starterbeleid op dit moment, volgens deze nota gewoon wordt gecon tinueerd, vandaar dat er niet speciaal aandacht aan is besteed. Op dit moment hebben starters al bijzondere aandacht, van zowel de afdeling Economische Zaken, als ook van het REWIN. Want daar zit enorm veel groei in werkgelegenheid in en ook op de bedrijfsterreinen krijgen die van ons een bij zondere behandeling. Daar waar zij bijvoorbeeld vaak behoefte hebben aan kleine bedrijfsruimten, danwel kleine bedrijfspercelen en bij de verkaveling wordt daar zeer uitdrukkelijk aandacht aan be steed en ook bij ontwikkeling van kleine bedrijfsruimten wordt met name aan die starters gedacht. Ik hoorde de POR/GroenLinks-fractie pleiten voor het niet vermeerderen van het aantal parkeerplaatsen in het centrum. Ik denk dat dat een standpunt is dat het college niet deelt. Het college vindt het ont zettend belangrijk dat ook in de binnenstad het koopcentrum goed bereikbaar blijft en dat betekent dat als je daar functies aan toevoegt je ook moet zorgen dat de daarbij behorende parkeerplaatsen wor den gerealiseerd. Ik ben erg blij met datgene wat u zegt over de winkelvoorziening in kernen en wij ken. En dat is exact waar wij ook heel recent in het college met elkaar over gesproken hebben. Het is van groot belang dat je het plannen van vierkante meters vloeroppervlak, zodanig doet dat de voor zieningen in de wijken en de kernen niet worden leeggezogen door te sterke kracht elders. Een goed evenwicht daarin vinden en goed distributieplanologisch dus je werk doen, dat is van groot belang en dat is in het verleden wel eens fout gegaan, omdat we toen nog niet altijd alles bestemmingsplantech- nisch goed met elkaar hadden geregeld. U wijst - denk ik - terecht naar de wijk Kalsdonk in het verle den. Overigens is dat voor een deel - zoals u weet - hersteld. Mijnheer Hertogh, ik denk dat ik blij ben met de steun die de Vrije Lijst aan de nota geeft en ook nog worden de hoofddoelstellingen door u aangegeven. De speerpunten die aan het slot van de nota de - laat ik maar zeggen - hoofdpunten van ons economisch beleid zijn, worden door uw Lijst gesteund. U vraagt bijzondere aandacht voor de herontwikkeling van de Nieuwe Markt. Dat komt goed uit want we hebben afgelopen commissieverga dering daar met elkaar nog over gepraat, over de aanpak die het college voorstaat, als het gaat om die herontwikkeling. Die wat ons betreft niet een publieke zal zijn, maar een publiek private samen werking, daar heeft uw commissie ook steun aan betuigd en dat is dus inderdaad ook één van de projecten die als eerste op de agenda staat. Ik ben wat in verwarring geraakt door uw betoog rond afbakening van de kernwinkelcircuits en tegelijkertijd aandacht vraagt voor aanlooproutes. Want als je echt scherp wilt afbakenen dan moet je je ook durven uitspreken - en helder durven uitspreken - over laat ik maar zeggen de kwalificatie aanlooproute en ook over de kwaliteit van die aanlooproute. Het leent zich er vanavond niet voor om daar nu een uitvoerig debat aan te wijden, maar ik denk wel dat het goed is om met elkaar in de commissie dat aspect in een later stadium nog eens te bespreken. Want er zit wel wat spanning in het betoog wat u houdt. Mijnheer Hoogendoorn, dank u wel voor de ondersteuning. Roosendaal is inderdaad bijzonder gelegen, heeft ook bijzondere kwaliteiten. Daar steken we in deze nota ook op in. Die te proberen te versterken en als we daar ook in financiële zin steun van anderen bij kunnen verwerven, dan weet u dat wij daar altijd bijzonder voor in zijn. Dank u wel. De VOORZITTER: Wenst iemand in tweede instantie het woord? Neen? Mag ik constateren dat u instemt met het voorstel? Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen. 5.e Voorstel nr. 43: Realisatie-qrondverkoopovereenkomstt.b.v. herontwikkelinq Mill Hill-plein. De VOORZITTER: Wie wenst daarover het woord? Achtereenvolgens wensen de heren Polderman, Hertogh en Pirée het woord. Het woord is aan de heer Polderman.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1999 | | pagina 43