-16- wil daarom aanmerkingen maken op de hoogte van het bedrag Ook 1 spreker heeft een onthutst gevoel gehad. Hij wil echte? opraeSkn van antn?rh1SSv? "A 00enbVe Kerlten' °^r de asnichaffïig Z' Jï heef u geadviseerd, niet zo elegant behandeld is. Snr^ker neefr tegen de procedure geen bezwaar, maar wel tegen de hoogte" van de winst, zoals die hier wordt voorgesteld. hoogte RAiiL?AAJTl deelt de zienswijze van de heer Braat, dat deze 7i ttrïera?-pm°^ naar de C0111111:133ie' De vorige keer heeft de voor zitter zelf zijn excuus aangeboden voor de wijze waaron hpt schouwburgsubsidie aan de orde kwam. Het s tuk over het vaelntiewerk jn UnVel nethouier SAons' leitelieerst in de jeugdraad oc jen komen. Spreker wil b. en w. vragen, ten aanzien van de commissies een andere houding aan te nemen. Be VOORZITTER zegt, dat b. en w. de commissies zeer au sérieux nemen. Ze zouden zelfs onderling kwestie krijgen, als een of twee leden zouden zeggen dit kan wel buiten de commissie blijven. Anderzijds als b. en'w. een snellere afdoening van een bepaalde zaak willen bevorderen, moet de raad niet een formele stok in h§t wiel steken. Hiermee wil spreker overigens niet zeggen, dat deze zaak lormeel^ juist behandeld is. Spreker gelooft niet, dat de raad de bevolking van Roosendaal dient door een zeer formele behandeling voor te staan. Be heer RAMPitART zegt, dat de raad de dingen toch serieus moet kunnen behandelen. Be commissies kunnen niet adviseren als ze de zaken niet kennen. Be VOORZITTER merkt op, dat dit dan toch altijd uitzonderingen betreft. B.k heer RAIlaaRT zegt, dat er vandaag toch vier dergelijke gevallen besproken zijn. Be heer BRAATverwijzend naar de woorden van de heer Buijsen, wil niet treden in een beoordeling van de vraag, of de commissie van^openbare werken inzake de aanschaffing van de auto's al dan niet elegant behandeld is. In elk geval was het zo, dat daar een- advies was. Hier is dat er niet. Als er redenen zijn om een bepaalde zaak zonder voorafgaand advies van een commissie op de raadsagenda te zetten, staat spreker open voor elk argument. Hij herhaalt, dat hij geen kleine zaken kent. Ten aanzien van dit punt zit hij nog vol vragen. Hij blijft bij zijn standpunt, dat deze zaak terug naar de commissie moet. iu.nd.ers zal hij zijn consequenties moeten trekken. Be VOORZITTER heeft bezwaar tegen bespreking van zaken als deze in extenso in de gemeenteraad. Bergelijke dingen moeten met zo weinig mogelijk discussie de raad passeren. Maar er kunnen omstandig heden zijn, die het verantwoord maken, iets buiten een commissie te- houden. -Be- -17- De heer VOS heeft al gezegd, hoe hij tegenover de zaak staat. Het wordt wel erg schern gesteld. Be heer Braat sprak over het trekken van consequenties Bit zal onderhand ook uit sprekers mond moeten komen. Hij heeft zijn excuus aangeboden, hoewel dat zijns inziens niet nodig was. B. en w. kunnen zich laten bijstaan door een commissie, maar ze moeten dat niet. Be zaak schijnt oio de spits te worden gedreven. Be heer BR.1AT zegt, dat het daar niet om gaat. Van beide zijden moeten echter - zacht uitgedrukt - spelregels in acht genomen worden Be VOORZITTER zegt, dat burgemeester en wethouders altijd een advies terzijde kunnen leggen. Be heer BRAAT antwoordt, dat er dan een advies is. Be VOORZITTER merkt op, dat een advies niet per se nodig is; in bepaalde gevallen kan het wel eens achterwege worden gelaten. Be heer BRAAT zegt, dat dan de redenen aan de commissie meegedeeld kunnen worden. Be VOORZITTER zou graag het oordeel vernemen van de andere commissie leden; de heren van Nassau en Goossens. Be heer VAN NASSAU zegt, dat het door de voorzitter in de commissie besproken is. Hij had het aan de agenda toegevoegd omdat de familie Marijnissen zelf belang had bij een spoedige behandeling. Be com missie heeft het toen aan de wethouder overgelaten, de zaak opnieuw te bezien en ermee terug te komen, Be heer VOS merkt op, dat deze transactie eigenlijk het terr'ein is van wethouder van Beek. Omdat er haast bij was, is het punt aan de agenda toegevoegd. Er is gesproken over de schadevergoeding en spreker heeft gezegd ik zal het bekijken en ik kom dan met een acceptabele opzet terug. Men verwijt spreker nu, dat hij de zaak niet in de commissie teruggebracht heeft. Hij heeft daarvoor zijn verontschuldigingen aangeboden. Be heer GOOSSENS heeft de vergadering van de commissie niet bijge woond. Be heer VAN BEEK zegt, dat de zaak eigenlijk tot zijn competentie behoort. Over deze aangelegenheid is heel wat te doen geweest. Er is maandenlang onderhandeld. Men zit met vier broers in de zaak. Spreker gaat er altijd van uit, dat oen strikt-forméle toepassing van de voorschriften wel eens tot gevolg kan hebben, dat de mensen bedrogen uitkomen. Ban gaat men regeren met het hart. Spreker heeft daarom gezegd wat verdienen ze nu, want ik voel niets voor het maken van slachtoffers. Er is hem toen een arrest van de Hoge Raad van 1931 getoond, waaruit bleek, dat men twee wegen kon bewandelen ofwel vijfmaal de jaarlijkse huur toekennen ofwel driemaal de jaarlijkse winst. Het laatste bleek meer te zijn. Spreker dacht -daarop-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 98