ïs-jsiry; g''Wïï£ffi.war."!/ssi2r5s ur wi iii ee° ÏUrfiS «««WKT ssp wTsï. g*Ï^Siïtó.. heth;AAÏÏLAarde°AorisAiiAifiAfAUAaaAeAV?eaSekïe°inn *°°r ~or3"tfo?fióiB°rnaiea Z!tte" aeSm™se?to!h°rart aïseze"elten -14- De heer VOS betuigt zijn excuus voor het feit, dat het voorstel niet terug in de coromissie voor onroerende goederen en pachtzaken gebracht is. Hij had dat beloofd, maar gezien de kleinheid van de zaak en de haast, die er bij het geval was, heeft hij de vrij heid genomen, het zo in de raad te brengen. We 1 heeft hij de cijfers enigermate anders gegroepeerd Het rapport van de onteigeningsdes - kundigenis wel wat tweeslachtig. Eerst wordt de belanghebbende als een gewone buur der aangemerkt, daarna als een mede-eigenaar. Als in het taxatierapport eerst geen rekening ermee wordt gehouden, dat hij mede-eigenaar is en later wel, is dat niet te rijmen. Een andere tirade luidt aldus ondergetekenden menen te weten, dat de gemeente voornemens is, het gebruik nog toe te staan. Dat is niet het geval. In Alkmaar en Etten is de huurdersvergoeding ook al toegepast en goedgekeurd. B. en w. stellen voor, een ver goeding te verlenen ad driemaal de jaarwinst. Een winst van f 2800,- is niet veel. In de fractie werd gezegd, dat het eigenlijk geen bedrag is om het leven erbij te houden, maar er is een out ie binnen voor dat bedrag. De heer SCHAAESMA merkt op, dat het betoog van de heer Vos zijn bezwaren niet geheel kan wegnemen. Om praktische redenen wil hij zijn stem aan het voorstel geven, maar de wijze, waarop het is gedaan, is niet juist. Het moet onaanvechtbaar zijn. Men schept immers een precedent. Misschien was er tijdnood, maar het lijkt spreker zeker niet goed, dit geval als voorbeeld te laten gelden. De VOORZITTER zegt, dat men het woord "deskundigenrapport" niet al te serieus moet nemen. Het is vaak een gokje de grondslagen zijn dikwijls aanvechtbaar. Als gemeentebestuur moet men vaak met andere feiten rekening houden. Onteigening grijpt diep in de particuliere belangen in. Er moet een beetje speling blijven voor degenen, die deze onprettige karweitjes moeten opknappen. De heer PETERS neemt aan, dat het een ingewikkelde geschiedenis is. Maar een paar weken geleden was er een soortgelijk geval en toen kreeg de belanghebbende het dubbele. De VOORZITTER zegt, dat men de panden naast elkaar moet bezien. Het ga^t allereerst om de waarde van hetgeen er onteigend wordt. De heer VOS zegt, dat de belanghebbende hier mede-eigenaar is. Er wordt nu voorgesteld, hem een vergoeding toe te kennen zoals hij die op basis van de nieuwe wet zal kunnen toucheren. Met dat bedrag gaat hij accoord. Het door de heer Peters bedoelde geval ligt anders. De omstandigheden waren nl. anders. De heer PETERS zegt, dat beiden mede-eigenaar waren en dat beiden eer klein bedrijfje hadden. De VOORZITTER antwoordt, dat er toch verschil is. De gemeente ont eigent een pand, niet een zaak. Die kan elders even goed gaan. -Daarnaast- -15- agen daAtondHe+VnJV hlj onthutst waa toen dit voorstel op de SU kont het'plotseling ÜTde laad® HiTheeft worden. ha ast Ai Va--' SS g°9t seer onelegant. voorJtelleu hebbenden plotseling bericht, dat ze met de op het oog hebbend 8 ZeSt sPrefc«> se Iets anders Snstia ?eltATilnat het 3ammer' dat hU eerst een vredig! hem niet In Sf""18 '?e8ft met de hee:r V°s zaak be- nietlespro ken over haast Is S Alt t" sadariïlg heeft de heer Vos er naar sprekers oordeel zeker An A?AAltfT5rhaddrld ismoet Ze vergadert om de vier wlkfn e! A?n AL! S aUc0!®lssle koo,ett- die daar in de buurt woti^n ri h mA 'v, mensen gepolst, cijfers betwiifelen ST'. J 5°e! nu weer de Juistheid vin de waren; geen krant en ook Afn En" 6eeU r,Mdeïae persmidaelen saterdag-omzet. Ze hebben -wil-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 97