sg'&tss. ssas a'JWïïfir5 -5. R.r™iïS,r,S;1;s.ïï.s,*;„™ sss. niet! -12- 15. AIS VOREN TOT HET VERSTREKKEN VAN GELDEN AAN DE STICHTING ROO- SENDAAISE MÜKIEKSCHOOL T.B.V. AANSC HARDINGEN (PRAE-ADVIES NO 544). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. I/7649 en het besluit tot 98e wijziging van de begroting I960 van de gemeente 16. AIS VOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN C RED IET VOOR HET AANLEGGEN VAN SPORTVELDEN BIJ DE SPORTSTRAAT PRAE-ADVIES HO. 545). De heer RADE MAKERS zegt, dat dit de gemeente een aanzienlijk bedrag gaar kosten. Straks wordt het natuurlijk verdisconteerd in de huur van de terreinen. De VOORZITTER is het daarmee niet eens De heer RADEMAKERS vraagt, of de gemeente de velden dan zal gaan exploiteren met verlies. De VOORZITTER vreest, dat dat wel zal moeten. De heer RADEMAKERS gaat er dadelijk mee accoord, als de voorzitter garandeert, dat de huren niet abnormaal hoog zullen worden. De VOORZITTER gelooft niet, dat ergens de kosten van een modern sportpark in de huren worden omgeslagen. De heer RA DE MAKERS vraagt, of de raad straks de exploitatie-opzet te zien krijgt. De VOORZITTER antwoordt, dat dit allicht zal gebeuren. De bedoeling is alleen, dat we niet gaan zitten wachten. Misschien komt er pas over vijf jaar iets uit de werkverruimingsfondsen. Duurt het in derdaad lang, dan hebben b. en w. graag een crediet om het toch te kunnen doen. ^Spreker is er daarom voor, de desbetreffende begro tingswijziging in te zenden. Hoewel hem van de andere kant wel moed is ingesproken, kan hij zich toch niet voorstellen, dat er subsidie zal worden verleend als er geen werkloosheid is. De heer VAN GORP is ervan geschrokken. Het bedrag, dat in het prae- advies staat, is alleen voor het grondwerk nodig. Daarbij komen straks nog de kosten van de accoraodatie. Het zal straks zeer duur zijn. Overigens vraagt spreker zich af, of het straks beheerdzal' worden door een stichting of iets dergelijks Het lijkt gewenst, een tweede Vrouwenhof-geschiedenis te voorkomen. De heer SIMONS meent, dat de heer van Gorp wil stellen, dat het als we twee of drie jaar eer waren begonnen veel goedkoper geweest zou zijn. Daarmee is spreker het eens. Hetzelfde doet zich echter in vele gevallen voor. Het kost inderdaad veel, maar niet meer dan elders. De exploitatie zal verlies opleveren, maar misschien kan het zo worden geregeld, dat van verenigingen, die entree heffen, een deel van die entreegelden als supplement op de huur zal worden geheven. Ze worden dan in overeenstemming met hun draagkracht belast, Spreker gelooftdat er geen stichting moet worden gevormd, maar een commissie. Het zal zeker veel geld kosten. Spreker is onlangs naar de sportfederatie in Amsterdam geweest. In de bus zat een man, die -de - -13- de sportvelden onderhield. Spreker schrok van dr n aan weeklonen worden betaald -if kosten, die de velden zichzelf SeSSpen! volkomen onmogelijk, dat De heer RADeMAKERS zeg" dat h<=>t dani q 1 hockeyclub niet groot zal zi in- al! de inkoms?3n bil de tr°ov zal zijn, die mogen geen entree heffen. De h--er SIi'i°bS antwoordt, dat andere clubs dat wel doen. SseSS^St^fmoeten^belovenS derfde'™0rsteJ' De thansZgunstig1 S°d Daarom LToge'nSl^ club. zijn Sr niet meer. Geen enkele heeft een sluitende begroting. NedJrlandtc°initf£fdat h£ 6811 landeliIk verschijnsel is, dat v\mi& doet voor de sportbeoefening. Dat de var-ni- fb -^en7?e.en Y° bdoe nde huur kunnen op brengen, mag geen beletsel ^'ZlIaS 1??lens bestaat er in Roosendaal behoefte £n dlze elden. Er zullen nog wel meer uitgaven gedaan moeten worden Ook flL? JU^JeZWefad staat op het programmaHet wachten alleen op het vinden van een stuk grond, dat ervoor geschikt is Segefkafw™ geen SUbSldie Uit de ver- De VOORZITTER antwoordt, dat het al revraar'd iq ïïp+ ,row 1 Re VOORZITTER eegt> dat «„rop afzend zal „orden hcsohlirt. aaagenomenf(zie'hetSbesïuit totYofjiïi onderhaviSe voorstel 1960 van de geleenl en Jat Sï 11 "ging van de begroting 1960 van openbare wërkenK 4® m3zl6lnS van de begroting 91 RE FAMILIE ove^eglnUn"5 commissie zijn niet oLohleven. «e °otlCTen -De- Ds fr©GT SCHAa-aPSMA ÏTPTk" -n*n rï «r»4- rlnr~. i

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 96