rws t 4 elïe°eP?«e~- S'^&grss-oKs IV 'st r»"rSï-«"^ de R™ dl^blnSnXe^ijirlïfd^?' a^VUS :V'- -'iSiSSS»^^ -10- De heer SCHAAESMA hoopt, dat telkens als de drie jaar verstreken zijn, waarna de pacht herzien kan worden, dat ook zal Gebeuren! De heer VOS antwoordt, dat dit vanzelfsprekend is. ponder hooidelijke stemming worden hierna de onderhavige voor- dat' vervat in het prae-advies en hot mondeling door de voorzitter gedane - aangenomen (zie hot ho=?ini+- oc van de begroting I960 van de gemeente, dat tot I5e wljAginUvan6 gin^Sn'deVcafot^ï M6nen dat tVge® ,iV b j.ö ae D^grooin.0 -LybO van openbare werken). V* VOO.iu Jjil VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT BESCHIKR-' RS fFTTmn aANSOBAEEING YAN VERVOERSMIDDEIEU VOOR DE^" DIERST VAN OPENBARE WERKEN (PRAE-ADVIES NO. 543)7 het^emoS^?^ vraagt°f het in verband met de uitbreiding van het gemeentelijke wagenpark niet wenselijk is, een centrale hand^oodzakelijk?°0ZiCh^ destodige<^ dit lijkt zo langzamfr- De VOORZITTER antwoordt, dat daarvoor al een crediet sevoteerd is. wacht en?r ra3d terzake vo°rstellen of mededelingen ver- zIlh|aanBl^en!r3aSt' °f dC~ personenauto veel kilometers per jaar DS VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend; de wagen zal alleen binnen de gemeente worden gebruikt. axieen De neer BRAaT zegt, dat men nu dus een Opel/1200 wil kopen Er is al een Eord Customline en een Opol Kapitan. Kan het niet zo ?ar!|!ld wordendat de oudere wagen naar openbare werken gaat SprekerVzon n? :rT'''?r °®n nieuwe wagen wordt aangeschaft. .rehr zou nl. cen zodanige doorschuiving willen dat alti-i^ ne nieuwste wagen voor representatieve doeleinden word? gebezigd. De heer SIMONS is van oordeel, dat als de Opel Kapitan gebreken gaat vertonen het tijd is om hem door te schuiven Sar een vIS de gemeentelijke diensten. n De heer BRAAT zegt, dat de wagen dan geld gaat kosten. vVkeer ?IIi0ÏÏS antwoordt, dat het autopark zich toch uitbreidt. ISfS)n!inS Va" su«gestle van z.i! nu prae- -De- -11- De VOORZITTER wil het voorstel graag door b. en w. doen bestuderen. De heer BUIJSEN meent, dat de commissie voor openbare werken heeft overwogen, dat een grote wagen voor openbare werken moeilijk is om dat bepaalde percelen moeilijk toegankelijk zijn. Een kleine wagen is voor de dienst beter dan een grote, moeilijk hanteerbare auto. Om doelmatigheidsredenen is de commissie dus voor een kleinere wagen. De heer DE JONGE kent de buitenwegen ook. Hij kan de visie ten aanzien van een kleinere auto niet ond rschrijven. Het is zeker uit econo misch oogpunt beter, een grotere oude wagen te hebben dan een kleine nieuwewant op buitenwegen e.d. lijdt een vier-cylinderwagen meer dan een zes-oylinder De heer VALT BEEK heeft 30, 40 jaar auto gereden. De wagen, die open bare werken nodig heeft, moet komen op plaatsen, waar niets is. Hij mo^t naar plaatsen, waar gebouwd wordt, enz. Hij moet korte bochten kunnen nemen. En als de dienst een wagen krijgt, die niet betrouwbaar is - en dat is elke tweedehands wagen - is het gevaarlijk. Er hoeven geen zes of zeven mensen in. De wagen is bestemd voor de controleurs van de bouwpolitie e.d. Een kleine, handige wagen is da ron beter. De Eord Customline is voor openbare werken niet geschikt. Bovendien moet die wagen gebruikt worden door ambtenaren, die gaan onderhandelen over grondtransacties e.d. wat tegenwoordig veel voorkomt. De heer RAMPAART wil niet pretenderen, dat hij verstand heeft van_ auto's, maar hij herinnert zich, dat in de commissie voor o.e bedrijven destijds een soortgelijk geval aan de orde kwam. Men wilde een vol s- wagen, maar toen werd om een grotere gevraagd. Nu kan men het beter goed bekijken. Een tweedehands wagen kan overigens best betrouwbaar zijn De heer BRUIJNS zegt, dat particuliere bedrijven gemotoriseerd wordén. Ook voor openbare werken is dat nodig. Spreker heeft he o mee ge ma al fc dat een aannemer en een architect met een auto kwamen aanrijden en dat de directeur van openbare werken op de fiets kwam. Een half uur later kwam er iemand van openbare werken met een bakfiets. Op zo'n manier slaat men een modderfiguur. Spreker kan erin komen, dat men een kleine, goed wendbare wagen moet hebben; men komt bij ha^ Rozenyen enzovoort. De stad wordt groter. Het is een hele afstand van Philips naar de Westrand. De directeur of de opzichter van een grondbedrijf kan niet meer per fiets gaan. De VOORZITTER zegt, dat dit ook niet betwist wordt; alleen de grootte van de wagen is in discussie. B« en. w# handnaven hun voorstel, maar ze zullen graag de suggestie nog bespreken. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 97e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 23e wijziging van de begroting l^bO van openbare werken). -15-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 95