-8- De VOORZITTER zegt, dat, als deze zaak beha nde ld 'was in de commissie voor onroerende goederen en pachtzaken, deze vragen misschien niet gesteld zouden zijn. De heer BRAAT antwoordt, dat de zaak niet tot de competentie van die commissie behoort. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming tot aanhouding besloten. 4. AIS VOREN TOT VERDAGING VAN DE BESLISSING TOT VAS OS TELLING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAKEN (PRAE-ADVIES NO. 53I) De heer BRAAT vraagt;, of het niet behandeld zijn van de bezwaar schriften een gevolg is van een teveel aan werk ter gemeentesecre tarie dan wel of het aan de planoloog ligt. De VOORZITTER antwoordt, dat er 38 bezwaarschriften zijn ingekomen; dit leidde tot stagnatie. De heer BRAaT kan zich heel goed voorstellen, dat het gemeentehuis een dergelijk aantal niet kan verwerken. Hij zou het echter niet goedgevonden hebben, als de vertraging aan de planoloog lag. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/ 3 EN 6 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs 1/6546 en I/6547,' alsook het besluit tot 90e wijziging van de begroting I96O van de gemeente). 7. AISVOREN BETREFFENDE AANKOOP VAN GRONDEN UT HET UITBREIDINGS PLAN 3NDUS TR IE TERREIN KA IS DONK" PRAE - ADV IES NO536). De VOORZITTER deelt mee, dat het de bedoeling is, dat op korte termijn deze 18 hectare bouwrijp gemaakt zullen worden, zodat de gemeente wat aan te bieden zal hebben. Intussen wil de N.V.Philips 6 hectare kopen. Het aanbod aan Philips gaat binnenkort de deur uit Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/6553 het besluit tot 91e wijziging van de begroting I96O van de gemeente en dat tot 52e wijziging van de begroting 1Q60 van het grondbedrijf 8. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het_ onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 92e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 9. ALSVOREN BETREFFENDE PERS ONEE IS VOORZIENINGEN BIJ DE OPENBARE SCHOLEN (PRAE-ADVIES NO. 538). De VOORZITTER stelt stemmingen ter voorziening in de vacatures - Emmen en -van Baal aan de orde. -Achtere envolgens- ■9- Achtereenvolgens worden benoemd (in beide gevallen met algemene stemmen) in de vaca ture-Emmen A. J.P. Joosen en in de vacature-van Baal mejuffrouw M.A.A van den Broek. y niet kwordt ian de bui kige krach pen over- iompleet jGgkd .deze jzigintpn, De heer DE JONG zegt, dat in benoeming van de hoofden van orde zal komen. Wordt een van de volgende de openbare g.l.o.- d aar in iemand benoc" vergaderingen de en u.l.o.-school d, die nu/aan de verbonden is, dan -snt&te-a-te¥—weer o.n vacature, waarin aan de school voorzien moet ^werden De heer SIMONS is het daarmee eens. B. en w. hebben echter dit co genomen, omdat we al een heel eind in het schooljaar zullen als de benoemingen van de hoofden kunnen plaatsvinden. Het zou juist zijn, de functie van juffrouw van den Broek nu te nemen door een tijdelijke kracht en pas in december een kracht te benoemen. risi- zi jn niet laten waar- definitieve Het overige gedeelte van het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. I./6902 en het besluit nr. 1/6903). 10. (VOOR OIvBCBRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nrI/656I en het besluit tot 93e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 11. AISVOREN BETREFFENDE AANKOOP VAN GRONDEN IN HET UITBREIDINGS PLAN VILLAPARK-VERPRAAIING!i (PRAE-ADVIES NO. 540). De VOORZITTER deelt mede, dat het plan gisteren de grote commissie voor de uitbreidingsplannen in Den Bosch heeft gepasseerd en daar met enthousiasme is ontvangen. Gewacht wordt thans op gedeputeerde staten. Het gemeentebestuur wil zo snel mogelijk gelegenheid schep pen voor het bouwen van goede huizen. Aansluitend daaraan wil het ook een rij huizen laten zetten voor beter gesitueerden; mensen, behorend tot het industriekader enz. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. I/656O, het besluit tot 94e wijziging van de begroting I96O van de gemeente en dat tot 13e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 12. (VOOR OMSCHRIJVING Z IE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/6558). 13. AISVOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR AANSLUITING VAN DE BOERDERIJ (PRaE-ADVIES NO. BOSWACHTERS DREEF 8 jAN HET WATERLEIDINGNET 542) -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 94