-6- De heer RAMPAART heeft het ook- i niet waren niet waren ingelicht': Re So^elijkhlfd^^toni tSch tje tl dolnÖbezS?ïndain hef r^lraad!VerSmering nog een stencil- sjieken dat dS 5®]_V??K^ITJEJ.yerwi^st naar ziJn mededeling inzake de brouwerii Ook die had hij schriftelijk kunnen doen, Dromerij. De VOORZITTER moet deze discussie als "nakaarten" bestempelen StaTlS^48*/6 volgende da« ver^egenwoordigers van geded pulverde staten naar de schouwburg zouden komen kijken. dllilgrzi^nffMRT Z°U ee'Q volgende maal toch S^ag een andere behan- zeft' dat sr zeker geen gewoonte van zal worden ge maakt, een voorstel op de bedoelde manier te doen. is e ^nr bes luit -en^m n® Yorige vfrgadering niet kunnen bijwonen. Er is e n besluit genomen over het kmdervacantiewerk. In de pers ollSumPh- ft n^tf' da"? een„b ^deling door het Sociaa 1-Charitatie i', plaatsgevonden. Ru vragen ze subsidie. Verscheidene comité's en instellingen nemen eraan deel. Spreker heeft echter Rispen gemist. Kan men daar ook subsidie krijgen De VOORZITTER moet er bezwaar tegen maken, dat de raadsleden die ®e£ baPaalde vergadering niet hebben bijgewoond, de notulen gaan gebruiken om de vorige agenda weer aan de orde te stellen. Dan moeten zij er maar zijn. De vorige'keer is over deze zaak uitvo^ris gediscussieerd. Het is per se fout, ze nu weer aan de orde te krijgen! Peters zal echter uit vriendelijkheid antwoord De heer PETERS heeft gewoon'een informatieve vraag willen stellen sïondenL tnin deUSlen?en' °f U °°k subsidie dat tooh niet 3uist is voor ?or-nGeJ deelt me® s dat, als Rispen aan vacantiewerk wil gaan St ómSal de°he5ng«"en Saclaal-°har«^ef Cent™. -2.- -7- 2. MEDEDEL IR G VAR IR GE KO MEI S TUKKER ER MEDEDEL IR GER VAR BURGEMËES - TER ER WETHOUDERS BETREEEERDE DE BES DUIKER, DOOR HER GENOMEN MET GEBRUIKMAKING VAR DE DOOR DE RAAD aAN HER GEDELEGEERDE BE VOEGDHEID (ZIE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen. 3VOORSTEL VAR BURGEMEESTER ER WETHOUDERS BETREEEEBDE TOE PASS IRG VAR DE SCHADEVERGOEDINGSVERORDERING T.A.V. CHRVOOGHDER (PRAE- ADV3ES RO. 530). De heer BRAAT is het niet helemaal eens met de motivering en evenmin met het voorstel. Mr. Jacobs heeft schadevergoeding voor Vooghden ge vraagd op grond van het uitbreidingsplan "Centrum West" en van de onttrekking van de Rozemarijnstraat aan het ouenbaar verkeerJn de motivering wordt gezegd,dat schadevergoeding wordt geclaimd (het woord "vorderen", dat precies hetzelfde be ie rent, ware hier beter), maar dat de schade, die Vooghden heeft geleden, geen gevolg is van het plan of van de onttrekking van de Rozemarijnstraat aan het openbaar verkeer, maar van de omstandigheid, dat de opstal na de tervis ie legging van het 'goedgekeurde onteigeningsplan door storm werd verwoest en dat, ware de oustal niet door storm verwoest, het betreffende perceel als bebouwd onroerend goed in de onteige ningsprocedure heel anders zou zijn gewaardeerd. Spreker zou de motivering aldus willen formuleren er is schade ontstaan door storm; die houdt geen oorzakelijk verband met het uitbreidingsplan; ergo afwijzen. Maar zijn er geen gemeentelijke maatregelen ge troffen, die dat omwaaien indirect hebben bevorderd Bovendien moet de belanghebbende niet niet-ontvankelijk worden verklaard Het verzoek wordt nl. niet behandeld, omdat de verordening niet toepasselijk is. Anderzijds weet spreker niet, of de verordening niet-ontvankeli jkverklaring kent Ook de heer SCHAAESMA bevredigt het voorstel weinig. Burgemeester en wethouders stellen de schade is niet ontstaan door een gemeen telijke maatregel, maar door de wind. Bij de raadsstukken ligt een rapport van Sturm. Daarin staat als hij had kunnen opbouwen, had het zoveel gescheeld. Dat wordt nu doodgezwegen. Er is dus een stedebouwkundige maatregel getroffen. Raar sprekers oordeel wastal het water van de zee niet af, dat hij schade heeft geleden door de vaststelling van het uitbreidingsplan; ware dat er niet geweest, dan had hij immers mogen opbouwen. De VOORZITTER zou willen voorstellen, de zaak tot de volgende ver gadering aan te houden. De heer BRA1T merkt op, dat ook wordt gesteld, dat onttrekking van een straat aan het openbaar verkeer niet onder de verordening valt. Maar is deze straat niet onttrokken in het kader van de verwezen lijking van het uitbreidingsplan Dan zou het er wel onder vallen. De heer VOS antwoordt, dat dit niet het geval is. De straat is al tien jaar geleden aan het openbaar verkeer onttrokken. -De- mmmsmmmm--

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 93