-4- De heer SIMONS meent bovendien, dat burgemees tergen wethouders een vertegenwoordiger in het schouwburgbestuur kunnen aanwijzen, maar dat ze dat niet verplicht zijn. Zijns inziens is het in de raad destijds in deze geest besproken, dat er een vertegenwoor diger aangewezen zou moeten worden, als de vrees bestond, dat het verkeerd zou gaan. De heer RAMPAART zegt, dat de raad van het ontslag van de heer Sirnons niets geweten zou hebben als de heer Rademakers er niet over gesproken had. De VOORZITTER antwoordt, dat er dan een ander lid van b. ehw. aangewezen zou zijn, wat nu trouwens ook zal gebeuren. Het is voor de raad toch voldoende, als er een lid van b. en wzitting in het Vrouwenhofbes tuur heeft De heer RADEMAKERS zegt, dat er nu geen vertegenwoordiger is. De heer SIMONS antwoordt, dat hij pas 14 dagen uit het bestuur is. De heer RADEMAKERS merkt op, dat er kennelijk een controverse bestaat tussen het bestuur van het Vrouwenhof en de vertegenwoordi ger van b. en w. Dan moet het gemeentebestuur zeggen -• hij zit er niet voor niets Het moet zich solidair verklaren met de afgevaar digde De heer SC HA APS MA wil niet vooruitlopen op het opstellen van het definitieve contract met de#brouwerijmaar de voorzitter hoeft een bepaald bedrag genoemd en een termijn van tien jaar plus drie maal tien optiejaren. Dat is in totaal 40 jaar. Misschien is het nu bedongen" bedrag over veertig jaar het totaal van het presentie geld, dat de raadsleden toucheren. Het lijkt spreker wel van belang, dit te overwegen. De VOORZITTER antwoordt, dat in dat geval ook de annuïteit maar een grijpstuiver zal zijn. De heer SCHAAPSMA wil eerlijke concurrentie met andere middenstan ders. De huurder van de villa Vrouwenhof zal bevoordeeld worden als de inflatie voortschri jdt. De VOORZITTER antwoordt, dat dit dan toch een conjunctuurvoordee1 zal zijn. Iets dergelijks hebben op het ogenblik veel mensen. De genen, die voor de oorlog een huisje hebben gekocht, profiteren nu ook. De heer SCHAAPSMA vindt, dat het toch redelijk moet blijven. Niemand zal iets voor x gulden verpachten voor 40 jaar. De VOORZITTER zegt, dat dezelfde opmerking ook in de vergadering van b. en wgemaakt is. Spreker wil er nog wel eens over praten. Ze hebben natuurlijk gevraagd, hoe spreker aan die f 13.000,- kwam. Met dat bedrag wordt alles opgevangen, wat eraan besteed is. -De- -5- De heer VAN NASSAU is van oordeel, dat ingevolge de Huurwet de huur automatisch zal worden verhoogd als het contract daaromtrent niets bepaalt. De heer SCRIPS MA antwoordt, dat de abnormale huurbes cherminv uit sterf Men behoeft de huren al niet meer te verhogen, maar mag dat. De VOORZITTER zegt, dat de huurder in het restaurant een inventaris zal plaatsen van een ton. Die wordt in tien jaar tijds afgeschreven. Samen met de huur komt men dus al aan een jaarlijkse last van f 23.000,-. Ze nemen dus wel een groot risico. Spreker wil over de gedane suggestie graag eens nadenken. De heer BRAAT kan het deels met de woorden van de heer Schaafsma t pe- eens zijn/Anderzijds moeten zij onmiddellijk voor dc kosten van inricnting, huur onz,zorgcnHet lijkt spreker wel redelijk, dat - de lasten over veertig jaar worden uitgestreken. rok«n De VOORZITTER zegt, dat hij roet de gedachte speelt, de termijn te nloopti 'd Iveren en na 20 jaar het recht te herzien. Hij wil er nog eens over nadenken. Hierna stelt de VOORZITTER de hierna omschreven punten aan de orde, 0. -waarontrent de mede hierna omschreven beraadslagingen worden gevoerd, v 11 resp. beslissingen worden genomen. \r daar- l' VASTS TELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 15 JULI 1960. :v,;; g' De heer HENDRIKS zegt, dat de voorlaatste alinea op bladzijde 4 zijn woorden niet juist weergeeft. Hij heeft niet gesproken over een Lening aan het schouwburgpestuur, maar over de avond, waarop - de schouwburg werd geopend. Toen waren allen enthousiast. Uit het begm antwoord van de voorzitter blijkt ook, dat spreker het zo gezegd aan. heeft. I rtegen- moet WOR^ITTER zegi wijziging van de notulen in de vorenbedoelde zin i'.rn toe* De onderhavige notulen worden hierna zonder hoofdelijke stemming; fer njn conform het ontwerp vastgesteld. Dc heer RADE MA KERS vindt het jamroer, de onprettige opmerking te i moeten maken, dat de raadsleden van het besluit betreffende'"de schouwburg eerst in de pers kennis konden nemen en later via de notulen. Het spijt hem, dat deze zaak is behandeld zonder dat er een gedegen prae-advies over was uitgebracht. A De VOORZITTER merkt op, dat de heer Rademakers toch niet kan ver langen, dat de afwezige raadsleden apart door burgemeester en wet houders worden ingelicht. Hij heeft overigens voor de gang van zaken excuses aangeboden en die zijn, naar hij meent, aanvaard. -De r XI o

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 92