14. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstel ling van erudiet vo ir aanschafiing van vervoersmiddelen voor de dienst van openbare w rken (prae-advies no. 543)* 15. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan de Stichting Roo- sendaaIse muziekschool t.b.v. aanschaffingen (prae-advies no. 544). 16. Als voren tot beschikbaarstelling van crediet voor het aanleggen van sportvelden bij de Sportstraat (prae-advies no545). 17. Als voren tot aankoop van het pand Kade no. 91- van de familie lari jnissen (prae-advies no546). 18. Als voren tot beschikbaarstelling van crediet voor voldoening van architectenhonorarium voor een bouwplan aan de Dr.Schaep manlaan (prae-advies no. 547). 19. Als voren van crediet voor de bouw van een kle ,d ge le genheid m het ontspanningscentrum "Vrouwenhof1' (prae-advies no. .48). 20. Rondvraag. VOORZITTER de heer J.P. GODWADDTburgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren L.Theunisse, A.G.M.Vos, L.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, alsook de leden E.C.C.Broos, 1 A.Elsinga-Looy, G.P. van Nassau, P.H.Noorman, J.A.BruiDns, S'.Schaafsma J.P.M. van Overveld, P.M.M.PetersL.J.B.1. de Jonë, W.J.A. Braai, M.G.Hendriks, J.F.Buijsen, A.A.J.M.Hademakers A;A. Goossens, P.J.C.RampaartA.J.P. van Gorp en F.J.L.. A Jonge. AFWEZIG de heren M.A.MachielseJ.J.A.Loos, M.Koppenol, W.Tio^rmgs. SECRETARIS de heer H.J.VERSTEGENgemeentesecretaris. De VOORZITTER onent om 3 uur de vergadering. Hij d^3S en bericht van verhindering is ontvangen van de heren Machiulse -UOo Koppen01 en dat voorts de heer Moerings ontbreekt. Snreker wil hierna een mededeling doen, welke de raad zal intsresse- rent^nder"dagtekening van 22 juli jl. heeft de N.V Bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers" te Breda aan burgemeester en wethouders .en brief gezonden, waarvan spreker voorlezing doem. De inhoud is volgt -"Edelachtbare- -3- "Edelachtbare Heren, Naar aanleiding van de diverse besprekingen met onze heer K v.d. Meys delen wij U mede in principe bereid te zijn het pand "Vrouwen hof" te Roosendaal met bijbehorende grond (1/2 HA.) na de voorge stelde verbouwing volgens tekeningen van Architect van Woerkom te Wouw te willen inhuren voor een periode van 10 jaren en 3 x 10 optie jaren. De onveranderlijke huurprijs zal f 13.000,- per jaar bedragen" Aan gedeputeerde staten is nu machtiging gevraagd om nog ruim f 140.000,- aan de verbouwing van de villa te mogen besteden. De heer RADEM4KERS vraagt, of het waar is, dat wethouder Simons, die deel uitmaakte van het bestuur als vertegenwoordiger van het gemeente-bestuur, ontslag heeft genomen. De VOORZITTER antwoordt daarop bevestigend. Hij voegt er echter aan toe, dat dit verband houdt met verhoudingen in het bestuur en niets te rieken heeft met de verhuring van de villa. Hij zal het op prijs stellen, dat in de pers van deze verhuring mededeling zal worden gedaan zonder dat het bedrag zal worden genoemd. De heer RADEMAEERS merkt op, dat de raad de conditie heeft gesteld, dat een lid van het college van burgemeester en wethouders zitting zou krijgen in het bestuur van de stichting "Vrouwenhof". Neemt het gedelege rde lid ontslag, dan wordt aan die voorwaarde niet meer voldaan. Aanwijzing van een lid van het gemeentebestuur, dat zitting zal hebben in het bestuur van de stichting schouwburg,achten burge meester en wethouders ook niet opportuun. Dat zijn er al twee. De VOORZITTER zegt, dat in de plaats van de heer Simons wel een ande] lid van het college van b. en w. zal worden aangewezen. Het kan toch voorkomen, dat bepaalde afspraken niet worden nagekomen en dat iemanc dan zegt ik laat geen loopje met me nemen. De heer RAMPAART staat ervan te kijken, dat van zoiets aan de raad geen mededeling wordt verstrekt. Er is bepaald, dat een lid van burgemeester en wethouders zitting moet hebben in het bestuur. De VOORZITTER antwoordt, dat nergens een naam staat. Er zal een ander worden aangewezen. De heer RADEMAEERS zegt, dat in het bestuur van de schouwburg geen vertegenwoordiger wordt benoemd. Hc-t is voor de raad niet leuk, als hij een voorwaarde stelt en burgemeester en wethouders voldoen daar niet aan. De VOORZITTER antwoordt, dat het niet een geheel gemeentelijke schouwburg moet worden, al begint het daarop wel te lijken. Burge meester en wethouders zijn van oordeel, dat de belangen van de gemeente voldoende veiliggesteld zijn door de zittingname van de gemeentelijke vertegenwoordigers, die er al zijn. Als de raad er prijs op stelt, kunnen b. en w. de wethouder, die in het bestuur zitting heeft, nog wel aanwijzen als de vertegenwoordiger van ben w -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 91