T - 6 - bezig met het maken van een put voor de zandwinning t.b.v. Rijksweg 17; zij kan die put dieper maken, waardoor viswater kan ontstaan. Het'Uit komende veen en de teelaarde kan zij dan verkopen. In de Achterhoek (Hengelo) is ook de vraag gerezen, of het met gemeentelijke of particu liere apparatuur zou gebeuren» Een particulier bleek het goedkoper te kunnen. Het lijkt aan te bevelen, dat hierover even contact wordt opge nomen met Broekhoven. De heer Vos vraagt, hoe de prijs bekend is. De heer SCHAAFSMA antwoordt, dat er stukken uitgewisseld schijnen te worden,dan.wel bij grondverkoop de ingecalculeerde kosten van het bouw rijp maken zijn genoemd. De VOORZITTER acht het een positieve suggestie. Zij zal worden onder zocht Hierna zegt spreker nog, dat Amstelveen, waarheen dadelijk vertrokken zal worden, een plaats is, die nu 40.000 zielen heeft en er binnen en kele jaren 100.000 hoopt te hebben. De woningbouw wordt er daarom groot scheeps opgezet en ook de groenvoorziening verdient aandacht. Vervolgens sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeen te ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare vergadering van 28 juli 1960, na doorhaling van elf woorden en invoeging van zes woorden op bladzijde 4. i DE SECRETARIS, DE VOORZITTER, <7. (H.J.Verstegen) J.PGodwaldt ROTUDER YAR DE VERGADERIRGER VAR DE RAAD VAR ROOSERDAAI ER RIB PER IR 1 9 6 0. 15vergadering YERGADEB3RG OP DORDERDAG, 28 JUII 19602.45 uur namiddag. Onderwerpen ter behandeling 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 15 juli 1960. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van "burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met ge bruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling), 3. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende toepassing van de schadevergoedingsverordening t.a.v. Ohr.Vooghden (prae- advies no530). 4. Alsvoren tot verdaging van de beslissing tot vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaken (prae-advies no. 531) 5. Alsvoren tot vaststelling van het onderdelenplan "Grensovergang Rispen" (prae-advies no. 534). 6. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet ter voldoening van de omslagheffing 1958 van het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk (prae-advies no. 535). 7. Alsvoren betreffende aankoop van gronden in het uitbreidingsplan "Industrieterrein Kalsdonk" (prae-advies no. 536). 8. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de ve-rwarmings- installatie in het pand ludwigstraat 40 (prae-advies no537). 9. Alsvoren betreffende personeelsvoorzieningen bij de openbare scholen (prae-advies no. 538). 10. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor verbe tering van vloeren in de St.Antoniusschool te Rispen (prae- advies no539). 11. Alsvoren betreffende aankoop van gronden in het uitbreidingsplan "Yillapark-Yerfraaiing" (prae-advies no. 540). 12. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woning Oostelijke Havendijk 25 (prae-advies no. 541). 13. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor aansluiting van de boerderij Boswachtersdreef 8 aan het waterleidingnet (prae-advies no. 542). -14.- ~0

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 90