18. Alsvoren van aanvullend subsidie aan de Stichting Wijkwerk Pius X (prae- advies no. 383/» 19. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet t.b.v. de fotografische afdeling van de gemeente-politie (prae-advies no. 584). 2°' t0t toekemiing van subsidie in verband met het 40-jarig jubileum van van de toneelvereniging "Onderling Kunstgenot" (prae-advies no. 385). 21. Alsvoren tot vaststelling van een algemeen besluit tot het aangaan van kasgeld leningen en het opnemen van gelden in rekening-courant (prae-advies no. 386). 22. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de bouw van een nieuwe jon gensschool voor v.g.l.o. (prae-advies no. 387). 23. Alsvoren betreffende het inbrengen van woningen in het woningbedri jf (prae- advies no. 388), 24. Alsvoren tot benoeming van leden van de commissie volkscredietwezen (prae- advies no. 389). K 25. Alsvoren tot benoeming van een onderwijzer aan de openbare g.l.o.school (prae-advies no. 390). 26. Alsvoren tot aankoop van gronden in verband met de zandwinning voor rijksweg 17 (prae-advies no. 391s 27. Alsvoren tot aankoop van de woningen Badhuisstraat 5 en 6 (prae-advies no. 392). 27a.Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de verordening be- graienisrechten in verband met luidgelden (prae-advies no. 393)- 27b.nisvoren tot benoeming van J.P. Godwaldt tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand (prae-advies no. 394), 27c.Alsvoren betreffende de bouw en financiering van de continubouw 1960 (prae- advies no. 395). 27d.Alsvoren tot wijziging van de A.P.V, ten aanzien van de regeling van het sluitingsuur en dansen op carnavals-zaterdag (prae-advies no. 396). 28. Rondvraag, A. VERGADERING op DONDERDAG, 28 JANUARI 1960, 2.45 uur n.m. VOORZITTER de heer J.P. GODWALDT, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren L. Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H. Simons, wethouders, de heren F.H. Noorman, A.A. Goossens, P.G.C. Broos, J.F. Buijsen, A.J.P. van Gorp, S. Schaafsma, A.A.J.M. Ra demakers, J.P.M. van Overveld, L.J.B.L. de Jong en P.J.C. Rampaart, mevrouw A.A, Elsinga-Looy en de heren J.J.A. Loos, J.A, Bruijns, W. Moe- rings, M.G. Hendriks, F.J.L.M. de Jonge, F.M.M. Peters, M. Koppenol, W.J.A. Braat, M.A, Machielse en G.P, van Nassau, SECRETARIS de heer H.J. VERSTEGEN, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij deelt mede, dat hij gemeend heeft, conform zijn gewoonte het overzicht over 1959 aan de raadsleden te mogen zenden, dit om praktische redenen. Intussen biedt hij de raadsleden zijn beste wensen aan voor een zalig, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar, voor de gemeenteraad, alsook voor de indivi duele leden, hun gezinnen en allen die hun dierbaar zijn. Hij spreekt de hoop uit, dat het een vruchtbaar jaar zal zijn, waarin hij samen met de raadsleden prettig zal kunnen werken. Zoals hij reeds in zijn instal latierede deed, vraagt hij hen ook thans, hem een redelijke tijd te geven om zich in te werken. De laatste dagen is hij overstelpt met problemen. Hij weet, dat de gemeente problemen heeft ten aanzien van de financiering, de planologie, de cultuur, het Vrouwenhof, het nieuwe ziekenhuis. Er be staat een achterstand ten aanzien van de uitbreidingsplannen en de grond aankopen. Enerzijds is dat prettig omdat het spreker een taak geeft, an derzijds is het hem thans niet mogelijk, al een beleidslijn uit te stip pelen. Na opnieuw de clementie van de raadsleden te hebben ingèroepen, herhaalt hij zijn beste wensen voor 1960. De heer BROOS zegt de voorzitter namens de raad dank, biedt hem wederke rig hartelijke nieuwjaarswensen aan en hoopt, dat de voorzitter zich als een kundig en voortvarend voorzitter zal doen kennen. De VOORZITTER deelt mede, dat het nodig is, de waarnemer van de waarnemend ontvanger te beëdigen voor het geval deze zou moeten optreden. De heer J. HOPSTAKEN, in de vergaderzaal aanwezig, legt hierna in handen van de VOORZITTER de door artikel 115 van de gemeentewet voorgeschreven eden af. Vervolgens stelt de VOORZITTER achtereenvolgens de hierna omschreven punten aan de orde, ten aanzien waarvan de mede hierna omschreven be sprekingen worden gevoerd, resp. besluiten worden genomen. 1. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 1959. Deze notulen worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming conform het ontwerp vastgesteld. 2, MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BETREFFENDE DE BESLUITEN, DOOR HEN GENOMEN MET GEBRUIKMAKING VAN DE DOOR DE RAAD AAN HEN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING). - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 8