- 4 - schouwburgbestuur een hogere jaarlijkse last van 7.151,70. Het bestuur kan zelf door besparing 4.151,70 per jaar bijeenbrengen en de rest zou gevonden moeten worden in een verhoging met 3-000,van het jaarlijkse subsidie uit de gemeentekas. Dit zou dan van f. 25-000,stijgen tot 28.000, Daardoor zou een grote dienst worden bewezen aan Roosendaal. Het bestuur heeft voor later nog een uitbreiding op het programma staan. Door uitbreiding van de foyer zou er dan een feestzaal komen van 13 x 23 meter. Dit zou 50 a 70 duizend gulden kosten. Dit wil men de plaatse lijke industrieën laten betalen. Spreker stelt zich voor, dat de gezamen lijke werkgevers dit voor de culturele verheffing van Roosendaal graag zullen doen. Als de gemeentelijke plannen ten aanzien van het Vrouwen hof slagen, zou het bedoelde zaaltje door de industriëlen gezet moeten worden De heer DE JONG merkt op, zeer moeilijk punt worden over deze zaak gesproken, het schouwburgbestuur een Maar hoe zal het daarvoor overtuigd, dat dat bedrag zal komen. Of verwacht de dat de raadsleden hier wel onverwachts met een geconfronteerd. In het verleden is al meermalen Volgens het voorstel van de voorzitter zal ook deel van de extra jaarlijkse lasten betalen, de middelen vinden? Spreker is er vast van ad 4.151,70 ook ten laste van de gemeente voorzitter toeneming van het bezoek? De VOORZITTER heeft de indruk, dat de schouwburg uitstekend wordt geleid door een actief bestuur. Het had zelf al 13.000,willen besteden voor reparaties en verbouwing, maar het is veel beter en ook meer in het be lang van de hele Roosendaalse gemeenschap, het ineens goed te doen, dan elk jaar een verfraaiinkje aan de schouwburg aan te brengen. De kosten, die nu nodig zijn, kunnen dan jaarlijks worden terugbetaald. Overigens meent spreker, dat de belangstelling voor de schouwburg toeneemt. Het bezoek is echt niet teleurstellend. De heer RAMPAART vindt het wel spijtig, dat deze zaak nu ter tafel komt zonder dat de raadsleden er tevoren kennis van hebben kunnen nemen. Dat er nu wat moet gebeuren, is toch eigenlijk een gevolg van een verkeerd beleid in het verleden. Als men toen had "doorgebeten", had men ineens een goede schouwburg gehad. In Sittard is een schouwburg van 3~h miljoen gulden gezet. Dit is wel overdreven; hier heeft men zo'n bedrag niet nodig om een behoorlijke schouwburg te krijgen. In Etten kostte de schouw burg 8 ton. Men krijgt dan een groot exploitatietekort; in Sittard be draagt dat meer dan 100.000,— Destijds heeft spreker in de raad al gevochten voor een definitieve en afdoende verbouwing. Hij vindt het jam mer, dat de zaak nu ter tafel komt, maar hij acht de voorgestelde uit gaaf verantwoord. DE VOORZITTER merkt op, dat het echt niet zijn bedoeling is, dit voor stel er doorheen te jagen. Het gaat niet om een geheimpje. Hij wil al le stukken bij die voor de volgende vergadering voegen. Het zou echter, zoals hij zei, prettig zijn, als hij morgen de heren uit Den Bosch zou kunnen meedelen, dat de raad unaniem tot het verlenen van de voorgestel de financiële medewerking heeft besloten. Spreker toont met voorbeelden aan, dat in vergelijking tot de situatie in andere gemeenten die mede werking zeker verantwoord is. De heer HENDRIKS zegt, dat het hem opvalt, dat, toen^voor het eerst over ■oon lening aan hot schouwburgbestuur word gesproken, geen enkele spreker gewag heeft gemaakt van de ontoereikendheid van de verbouwingsplannen En nu acht men ineens de schouwburg totaal onvolledig. De VOORZITTER antwoordt, dat het normaal is, dat men op zo'n dag in ec hoera-stemrning verkeert. Het was wel een verbetering, maar dit neemt niet weg, dat nu herhaaldelijk de vloer moet worden gerepareerd (de - zwammen - /de herbouwde schouwburg officieel werd geopend, Ggkd.de doorhaling van elf woorden en de tussenvoeging van zes woordeil. L n - 5 - zwammen staan onder die vloer), dat men in zaal 2 niet kan dansen, dat het verfwerk haveloos is en dat met de toiletten en kleedkamers werke lijk gênant zijn. Het zou een enorme verbetering zijn als nu het door spreker ontvouwde plan verwezenlijkt zou worden. De schouwburg zou dan 2 maanden worden gesloten, hij zou in het nieuwe seizoen klaar zijn en men zal werkelijk staan te kijken van wat men dan ziet. De heer THEUNISSE weet als wethouder uiteraard wel iets uit de b. en w.- vergadering. Haar is het de bedoeling, dat de gemeentelijke hypotheek wordt verhoogd of komt er een vrije lening met garantie? De VOORZITTER antwoordt, dat zijn voorstel ertoe strekt, het bedrag ad 120.000,als gemeentelijke lening te verstrekken. Het geld kan wor den aangetrokken van de Bank van Nederlandse Gemeenten of worden gevon den uit de opbrengst van gronden. De heer BRAAT zegt, dat het schouwburgbestuur nu een zwaardere exploita tielast krijgt van 4.000,per jaar. Hij heeft echter uit de woor den van de voorzitter beluisterd, dat het reserves kan kweken. Roosendaal is een centrum van West-Brabant in cultureel opzicht en het heeft ver plichtingen ten opzichte van de omgeving. Hij is het volkomen eens met de woorden van de voorzitter, dat het verantwoord is, van gemeentewege financiële medewerking te verlenen. Zou het echter niet juist zijn, het subsidie definitief vast te stellen op 30.000,--? De stichting behoeft dan maar 2.000,-- bijeen te brengen en ze kan wat meer reserveren. Hier ligt toch een taak voor de gemeenteAanvaarding van sprekers sug gestie zou de stichting wat meer armslag geven. De VOORZITTER merkt op, dat ook gedeputeerde staten ermee moeten instem men. Anderzijds is Roosendaal een sterkgroeiende plaats. Het is hele maal geen ramp als er straks meer subsidie moet worden gegeven; dit is een normaal verschijnsel. De heer SIMONS antwoordt op de woorden van de heer Braatdat het subsi die nu 28.000,-- zal worden. Het zou echter naar sprekers mening niet juist zijn, het bestuur te binden aan een vast bedrag. Het exploiteert de schouwburg uitnemend en het is ook volkomen verantwoord, dat de over heid het daarbij helpt. Men legge het echter niet vast aan een bepaald suosidiebedragHet belangrijkste is trouwens, dat de raad vandaag be slist over de uitlening van 120.000,--. Het subsidie kan immers jaarlij bij de begroting worden bezien. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het door de voorzitter mondeling namens burgemeester en wethouders gedane voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs. IV/6540 en Iv/7071alsmede het besluit tot 89e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). De VOORZITTER betuigt de raadsleden graag zijn excuus voor de overrompe ling, welke hij echt niet als zodanig heeft bedoeld. Het verheugt hem, dat de raad dit voorstel met algemene stemmen heeft aanvaard, hetgeen zijn positie tegenover de heren uit Den Bosch morgen sterker zal maken. 7. RONDVRAAG De heer MACHIELSE deelt mee, dat hij verhinderd is, de raadsvergadering op 28 juli a.s. bij te wonen. De heer 3CHAAFSMA wil, omdat dit anders in de volgende vergadering te laat zal komen, het volgende opmerken. In de stukken betreffende het bouwrijpmaken van gronden in "West" wordt blijkbaar een bedrag genoemd van 4,— per m2Nu is het zo, dat de n.V. Broekhoven meent, het belangrijk goedkoper te kunnen doen. Zij is - bezig -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 89